Lingua   

Maria nella bottega di un falegname

Fabrizio De André
Pagina della canzone con tutte le versioni


La trascrizione in caratteri latini della precedente versione ebraica:
מרים בבית הנגר
פבריציו ד-אנדרה, 1969
miryàm b’bèt hanàgar
מרים:miryàm:
"נגר למה אתה עושה
עם פטישך דן-דן?
עם משופך למה אתה
עושה על העץ פרן-פרן?
אתה בונה את הקבים
לחלך למלחמה
וממצרים על ידיו
לבית חזר?"
"nàgar lemà atà ‘osè
‘im ptishèkha den-den?
‘im mshofèkha lemà atà
‘osè‘al ha’èts fren-fren?
atà bonè et hakavìm
lakhòlekh lamilhàma,
vememitsràyim ‘al yàdav
l’bayt hazàr?"
הנגר:hanàgar:
"פטישי לא פוגע
משופי לא חותך
לבנות רגלים חדשים
לו שנתנהן למלחמה
אבל שלשה צלבים, שנים
להם שברחו לגנב,
את הכי גדול לו שלמד
לברח ממלחמה."
"ptìshi lo poghè
mshòfi lo khòtekh
livnòt raglàyim hadàshim
lo shenàtnhem lamilkhàma
àval shlòsha tsalvìm, shnàyim
làhem shebàrkhu lighnòv,
et hàkhi gadòl lo shelìmed
libròkh mamilkhàma."
האנשים:haanàshim:
"לצדעות לרדומות
של העיר הזו
דופק לב פטיש אחד
מתי יחדל?
נגר, על העץ הזה
כמה גופים כבר עתה,
כמה עם ממשופך
תפצר את העץ?"
"latsedà’ot laradumòt
shel ha’ìr hazò
dòfek lav patìsh ehàd
matày ikhdòl?
nàgar, ‘al ha’èts hazè
kamà gufìm kèver ‘atà,
kamà ‘im mimshofèkha
tiptsòr et ha’èts?"
מרים:miryàm:
לפצעות לצלקתות
שאתה עושה על העץ
נגר, על החכים האלה
חוסר הדם כבר עתה
להסביר עצמהן
עם הקול שלהם
אילו פנים יהחבירו
על צלביך.
lapetsa’òt latsalketòt
sheatà ‘osè ‘al ha’èts
nagar, ‘al hehatkhìm haèle
khòser hadàm kèver ‘atà
lehisbìr ‘atsmhèn
‘im hakòl shelhèm
èylu panìm yekhevìru
‘al tsalvèkha.
הנגר:hanàgar:
"העץ הזה שנשנו לי
למען עם הזעה שלי
אני אבנו שלשה קמורים
לדמות כאב,
יראה דמעות בעיני
דימחוס וטיטוס
ההתיכה הגדולה ביותר
היא לבנך."
"ha’èts hazè shenàsnu li
lema’àn ‘im hazè’a shelì
anì èvno shlòsha kimurìm
ledimùt kè’ev
yir’è dima’òt leynèy
dimakhòs vetìtus
hehatìkha hagdolà beyòter
hi lebnèkh.
האנשים:haanàshim:
מדרך להר אתה דופק
בעשות דן-דן
בכל בעמק גליל
נשמע פרן-פרנך,
מספד אנשים עצובים
הלכים לא שקטים
אחרים מחכים להשתות
חמץ לצמים ההם.
madèrek lahàr tà dòfek
b’isòt den-den
b’kòl b’èmek galìl
nishmà’ fren-frenèkha
mìspar anàshim ‘atsuvìm
holkhìm lo shketìm
akhrìm mekhakhìm lehishatòt
khòmets latsmìm hahèm.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org