Language   

Le Déserteur

Boris Vian
Back to the song page with all the versions


EBRAICO / HEBREW / HEBREU [1]
העריק

בוריס ויאן
פורסם לראשונה ב"העולם הזה", 1971

אדון נשיא נכבד,
מכתב לך ממני:
אולי בו תעיין, אם
רק תתפנה מעט.
קיבלתי כאן פקודה
ללבוש מדים ותיכף
למלחמה ללכת
ביום שישי מוקדם.
אדון נשיא נכבד,
עליך להבין:
אני לא כאן בשביל
לירות בבני אדם.
לא, אל תכעס עלי,
אך לא אסכים ללכת
תרשום זאת לפניך:
אני עריק ודי.

נולדתי לראות
כיצד הורגים את אבא,
אחיי מקרב לא שבו,
ובני כולו דמעות.
אמי בכתה בלי סוף,
עד שירדה בור קבר;
עכשיו היא כבר מעבר -
צוחקת לפצצות.
שבוי במחנות,
גזלו את נשמתי;
גנבו לי את אשתי,
את כל הזכרונות.
מחר בטרם אור
אגיף דלתי לנצח
על שנות חיים שמתו -
הביתה לא אחזור.

אוציא את כל ימי
על פני דרכי המלך,
אהיה נודד והלך
ולבריות אומר:
סרבו פקודה כולכם:
המלחמה נפשעת!
אל תתגייסו אף פעם!
סרבו להילחם!
אם כבר נותנים פה דם,
תיתן אתה הכל!
אתה נואם גדול,
אדון נשיא נכבד!
אם תבקשוני עוד,
אמור נא לבולשת
שאין לי, אין לי נשק;
הם יכולים לירות!
HA'ARIK

adòn nasì nikhbàd
mekhòtev lakh mimèni:
ulày bo t’iyìn, im
rak titpanà me’àt.
kibàlti kaàn pkudà
lilbòsh madìm vetìkhef
lamilkhamà lalèkhet
beyòm shlishì mukdàm.
adòn nasì nikhbàd,
alèkha lehavìn:
anì lo kaàn bishvìl
leyròt bebnèy adàm.
lo, lo tik’òs alì,
akh lo askìm lelàkhet
tirshòm zot lefanèkha:
anì ‘arìk udày.

nolàdeti liròt
kitsàd horgìm et avà,
akhèy mukràv lo shàvu
ubnèy kolò dima’òt.
amì bakhtà bli sof,
‘ad sheyardà bor kver;
‘akhshàv hi kvar maavèr –
tsokhèket leftsatsòt.
shavùy bemakhanòt
gàzlu et neshmàti;
gànvu li et ishàti
et kol hazikronòt.
makhàr bterèm or
agìf daltì lenetsàkh
‘al shanòt khàyim shemètu –
habàyta lo ahazòr.

atsìa et kol yimì
‘al pnèy drakhèy hamèlekh,
ehyè nodèd vehalàkh
velebriyòt omàr:
sàvru pkudà kolkhàm:
hamilkhamà nifhsèt!
al titgayès af pe’àm!
sàvru lehilakhèm!
im sver notnìm po dam,
titèn atà hakòl!
atà noèm gadòl,
adòn nasì nikhbàd!
im tevakshùni ‘od,
amùr na lebolèshet
sheèn li, en li nèshek;
hem yekholìm liròt!

Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org