Language   

Le Déserteur

Boris Vian
Back to the song page with all the versions


GRECO ANTICO (CLASSICO) / ANCIENT (CLASSICAL) GREEK / GREC ANCIEN...
ΤΟΥ ΛΕΙΠΩΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ᾼΣΜΑΤΙΟΝTOU LEIPŌSTRATIŌTOU AĬSMATION
ὑπὸ τοῦ Βορισίου Ούιὰν ποιηθένhypò toû Borisíou Ouiàn poiēthén
  
Ὦ κύριοι ἄρχοντεςÔ kýrioi árkhontes
ἐπιστολὴν πρὸς ὑμᾶς γράφωepistolèn pròs hymâs gráphō
ἣν τάχ' ἀναγνοίητεhèn tákh’àn anagnóiēte
εἲ ὑμῖν ἱκανὸς χρόνος γένοιτο.èi hymîn hikanòs khrónos génoito.
Προσετάξατ' ἐμοὶ γὰρProsetáxat’emòi gàr
διαῤῥήδην ὡς πολίτῃdiarrhédēn hōs polítēĭ
οἴκοθεν συνεχῶςóikothen synekhôs
ἐπὶ στρατείαν ἐξελθεῖν·epì stratéian exelthêin,
ὦ ἄρχοντες, ἀλλ'ἐγὼô árkhontes, all’egò
τὴν στρατείαν ἀποπτύω·tèn stratéian apoptýō,
ἐκ μητρός οὐ γέγοναek mētròs ou gégona
πτωχῶν σφαγεύςptōkhôn sphagéus
ἐμὲ δι' ὀργῆς ἔχουσινemè di’orgês ékhousin
ἄρχουσι δεῖ ταῦτα λέγειν·árkhousi dêi tâuta légein,
περὶ ἑμαυτοῦ ἐβουλευσάμηνperì hemautoû ebouleusámēn
τὴν στρατείαν λιπεῖνtèn stratéian lipêin.
  
Ἐκ παίδων ἑώρων μὲνEk páidōn heórōn mèn
τοῦ πατρὸς τὸν θάνατονtoû patròs tòn thánaton
τῶν ἀδελφῶν τὴν ἔξοδονtôn adelphôn tèn éxodon
τῶν παίδων τὰ δάκρυα·tôn páidōn tà dákrya,
ἡ μήτηρ δὲ τόσ' ἔπαθενhē métēr dè tós’épathe
ὧστ' ἐν τῷ τάφῳ κειμένηhôst’en tôĭ táphōĭ keiménē
τῶν πυροβολῶν κατατολμᾷtôn pyrobolôn katatolmâĭ
καὶ σκολήκων καταγελᾷ·kài skōlékōn katagelâĭ,
αἰχμαλώτου ὄντος μοιaikhmalótou óntos moi
τὴν γυναῖκα ἔκλεψανtèn gynâika éklepsan
καὶ σὺν αὐτῇ τὴν ψυχὴνkaì syn autêĭ tèn psykhén
καὶ πάνθ' ὅσα ἐν τῷ βίῳ·kài pánth’hósa en tôĭ bíōĭ,
αὔριον ὄρθρου βαθέοςáurion órthrou bathéos
τῆς οἰκίας θύραν ἀποκλεῖσαςtês oikías thýran apoklêisas
τοὺς πρὶν χρόνους πάνταςtoùs prìn khrónous pántas
οἴκοθεν πορεύωóikothen poréuō
  
Τὴν δ' ἐφήμερον τροφὴνTèn d’ephémeron trophèn
κατὰ τὴν χώραν μεταιτήσωkatà tèn khóran metaitésō
καὶ εἰς τὴν Πελοπόννησονkài eis tèn Pelopónnēson
πᾶσι ταῦτα πορευόμενος λέξω·pâsi tâuta poreuómenos léxō,
ἀνανεύσετε ὑπακούεσθαιananéusete hypakoúsesthai
τοῖς ὑμῖν ἐπὶ στρατείανtôis hymîn epì stratéian
ἐξελθεῖν προστάττουσινexelthêin prostáttousin
καὶ οἴκοθεν πορεῦσαι·kài óikothen porêusai,
ἂν οὖν χρῇ αἷμα χεῖνàn oûn khrêĭ hâima khêin
ὑμῶν χεῖτε, ὦ ἅνδρες·hymôn khêite, ô ándres,
παρ' ὑμῶν γὰρpar’hymôn gàr
οὐ προσδοκῶou prosdokô
ὑπόκρισιν τοιαῦτην·hypókrisin toiáutēn,
ἀλλ' ἂν διώξητέ με τοίνυνall’àn dióxēté me tóinyn
τόθ' εἵπετε τῷ ἀστυνόμῳtóth’héipete tôĭ astynómōĭ
ὡς καλός εἰμι ὁπλίτηςhōs kalós eimi hoplítēs
καὶ ὑμᾶς ἀμυνοῦμαι.kài hymâs amynoûmai.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org