Language   

Le Déserteur

Boris Vian
Back to the song page with all the versions


EBRAICO / HEBREW / HÉBREU [2] - yossik.geo
HA'ARIKהעריק
  
adòn nasì nikhbàdאדוני הנשיא
mekhòtev lakh mimèni:הריני כותב לך מכתב
ulày bo t’iyìn, imשתקרא אולי
rak titpanà me’àt.אם יאפשר לך הזמן
kibàlti kaàn pkudàזה עתה קיבלתי
lilbòsh madìm vetìkhefאת הצו הקורא
lamilkhamà lalèkhetלעזוב לחזית
beyòm shlishì mukdàm.עד רביעי בליל
adòn nasì nikhbàd,אדוני הנשיא
alèkha lehavìn:אני לא רוצה ללכת
anì lo kaàn bishvìlאיני נמצא על האדמה
leyròt bebnèy adàm.כדי להרוג אומללים
lo, lo tik’òs alì,זה לא כדי להכעיסך
akh lo askìm lelàkhetאני חייב לך לומר
tirshòm zot lefanèkha:החלטתי סופית
anì ‘arìk udày.כוונתי לערוק
  
nolàdeti liròtמאז הולדתי
kitsàd horgìm et avà,ראיתי את אבי מת
akhèy mukràv lo shàvuראיתי את אחי עוזבים
ubnèy kolò dima’òt.ואת ילדי בוכים
amì bakhtà bli sof,אמי סבלה כל כך
‘ad sheyardà bor kver;עד שירדה אל קבר
‘akhshàv hi kvar maavèr –והיא צוחקת לפצצות
tsokhèket leftsatsòt.והיא צוחקת לתולעים
shavùy bemakhanòtכשהייתי אסיר
gàzlu et neshmàti;הם גנבו את אשתי
gànvu li et ishàtiהם גנבו את נשמתי
et kol hazikronòt.ואת כל עברי היקר
makhàr bterèm orמחר עם שחר
agìf daltì lenetsàkhאנעל דלתי
‘al shanòt khàyim shemètu –על שנים מתות אלו
habàyta lo ahazòr.ואצא לדרך
  
atsìa et kol yimìאשא צעדי
‘al pnèy drakhèy hamèlekh,על שבילי צרפת
ehyè nodèd vehalàkhמבריטני לפרובנס
velebriyòt omàr:ואזעק לאנשים:
sàvru pkudà kolkhàm:סרבו לציית
hamilkhamà nifhsèt!סרבו לעשות זאת
al titgayès af pe’àm!אל תלכו למלחמה
sàvru lehilakhèm!סרבו ללכת
im sver notnìm po dam,אם חובה היא להקיז דם
titèn atà hakòl!לך הקז את שלך
atà noèm gadòl,אתה מטיף טוב
adòn nasì nikhbàd!אדוני הנשיא
im tevakshùni ‘od,אם תרדוף אותי
amùr na lebolèshetהזהר את שוטריך
sheèn li, en li nèshek;שאהיה בלתי חמוש
hem yekholìm liròt!ושיכולים הם לירות.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org