Cho Một Người Nằm Xuống - Trịnh Công Sơn - Đại Dương hát

Cho một người vừa nằm xuống
(giorgio)