"Children Who Don't Know War" Jiros, guitar Hideki furuichi