Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói - Trịnh Công Sơn

Chờ nhìn quê hương sáng chói
(giorgio)