Vulesse Addeventare Nu Brigante
Vulesse Addeventare Nu Brigante - Folkabbestia (Live)
Vulesse Addeventare nu Brigante - Vorrei diventare un Brigante
Vulesse addeventare nu brigante, Pt. 2