Hevenu Shalom Alechem
הבאנו שלום עליכם/ Hevenu Shalom Alehem /Jerusalem Academy flashmob for Taglit at Ben Gurion Airport