13 - Cánh Đồng Hòa Bình - Trịnh Công Sơn (Album Hòa Giải để Hi Vọng)

Cánh đồng hoà bình
(giorgio)