Lingua   

Palestina

Frosk
Lingua: Norvegese


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

So Serious
(Logic & People's Army)
Fedayè
(Leoncarlo Settimelli)
Barn av regnbuen
(anonimo)


[1976]
Testo e musica / Tekst og musikk / Lyrics and music / Paroles et musique / Sanat ja sävel: Frosk
[Lis Fjeldly, Sissel Hagen, Alf Henriksen, Sverre Husby, Inger Martinsen, Roald Matsen, Anne Grethe Mårnes, Bjørn Mårnes, Astrid Reksjø, Tom Reksjø]
Album / Albumi: Kråker i lufta

kraaker


Frosk er en visegruppe basert i Horten. Gruppa var aktiv på 1970-og 80-tallet, og igjen fra 2015. De er særlig kjent for sine venstreorienterte standpunkt.

Frosk begynte som en ungdomsaksjon i Horten i 1969 med mål om å gjøre Folkets Hus til et allaktivitetshus. Gruppa ga også ut diktsamlingen Ordfrosk og fanzinen Magasinfrosk. Sistnevnte kom med 15 nummer i løpet av første halvdel av 1970-tallet. I 1973 satt gruppa opp syngespillet Et spill om Horten og i 1976 ga de ut albumet Kråker i lufta på Plateselskapet MAI.

Kråker i lufta har blitt stående igjen som en klassiker og et tidstypisk eksempel på 1970-tallets radikale visebølge. Flere av låtene har gått inn i allsangtradisjonen på den norske venstresiden. Låta Stev, også kjent som Virvelstevet, ble covret på plata En ild for fred og frihet - AUF 75 år i 1978 og igjen av Samvirkelaget i 2007.

Kråker i luftas sosialistiske tekster ble imidlertid for sterk kost for NRK. I forbindelse med en Norge rundt-reportasje om Frosk i 2016 avdekket journalist Morgan Stenmark at eksemplaret i NRKs platearkiv var blitt merket med en advarsel om ikke uten videre å spille plata i statskanalens programmer. I 2013 gjorde Universal Music albumet tilgjengelig på digitale plattformer. LP-en fra 1976 har blitt et samleobjekt.

I 2015 spilte Frosk en serie konserter i hjembyen Horten. Gruppa bestod nå av låtskriver, havnearbeider og kommunestyrerepresentant for Rødt i Horten, Alf Henriksen, komponist og gitarist Tom Reksjø, bassist Marius Reksjø, trommeslager Andreas Bye og fiolinist Hege Rimestad. Bandet har fortsatt å opptre med denne konstellasjonen og har siden spilt på blant annet Vervenfestivalen og Kanalrock.

I 2017 kunngjorde Frosk at de har inngått avtale med Plateselskapet No. 13 om å gi ut et nytt album. Plata ble sluppet høsten 2018.

I Frosk (“ranocchio” in norvegese) sono una band musicale norvegese proveniente dalla città di Horten, nei dintorni di Oslo. La band è stata attiva negli anni '70 e '80 del XX secolo, e si è riformata nel 2015; è particolarmente nota in Norvegia per il suo orientamento all'estrema sinistra.

I Frosk iniziarono non come band musicale, ma come azione collettiva di un gruppo di giovani della città di Horten che, nel 1969, spingeva per trasformare la Folkets Hus cittadina (“casa del popolo”) in centro multiattività (in pratica, in un centro sociale). Il gruppo cominciò con la pubblicazione di una raccolta di poesie, Ordfrosk (qualcosa come “Ranocchio parlante”) e della fanzine Magasinfrosk. Ne furono pubblicati 15 numeri nella prima metà degli anni '70. Nel 1973 il gruppo formò una band musicale con il brano Et spill om Horten (“Suonare per Horten”) e, nel 1976, pubblicò il primo album, Kråker i lufta (“Cornacchie in volo”) presso la casa discografica MAI.

Kråker i lufta è diventato un classico, e un tipico esempio dell'ondata musicale di sinistra radicale negli anni '70. Molti brani dei Frosk sono passati nella tradizione della sinistra norvegese. La canzone Stev, conosciuta anche come Virvelstevet, fu coverata nel disco En ild for fred og frihet – AUF 75 år (“Un fuoco per la pace e per la libertà – 75 anni di AUF”) nel 1978, e di nuovo da Samvirkelaget nel 2007.

Per un certo tempo, i brani di Kråker i lufta furono trasmessi molto spesso dalla NRK, la radio nazionale norvegese. Nel 2016, il giornalista Morgan Stenmark realizzò un reportage sui Frosk (nel frattempo riformatisi) e scoprì che l'esemplare del disco in possesso della NRK era contrassegnato con un avviso di non mandarlo più in onda nei programmi della radio statale. Nel 2013, la Universal Music ha reso di nuovo disponibile il disco in versione digitalizzata. L' LP originale del 1976 è diventato oggetto di collezionismo.

Nel 2015 i Frosk si sono riformati tenendo prima una serie di “concerti storici” nella loro città natale di Horten. La band è formata ora da autori di canzoni, lavoratori portuali e dal rappresentante in consiglio comunale di Rødt, il partito comunista norvegese, Alf Henriksen, a cui si aggiungono il compositore e chitarrista Tom Reksjø, il bassista Marius Reksjø, il batterista Andreas Bye e il violinista Hege Rimestad.

Nel 2017, i Frosk hanno comunicato di aver avviato dei colloqui con la casa discografica No. 13 per l'uscita di un nuovo album, che è uscito nell'autunno del 2018. Si intitola Homo Erectus.
Anti-sionisme er ikke anti-semitisme
Anti-sionisme er anti-imperialisme


I 1947 blei Palestina delt,
det palestinske folket mista halve landet sitt.
FN delte landet, sa: "Jøder har lidd vondt",
"Vi må hjelpe jødene og gi dem eget land".

I 1948 sa sionismen at
det palestinske folket må forlate landet vårt,
massakrer, terror, drap og vold - et folk blei jagd på flukt,
det palestinske folket blei et folk foruten land.

Sionistene sa: "Vi er en rase ren og fin,
Israel er vårt eget lille, rene land".

I 1967 gikk Israel til krig,
erobra svære landområder, Israel var i vekst.
USA og vestens land så stille, rolig på.
Israel er vår venn, strategisk god å ha.

"La Israel få vokse fritt, det trenger jo litt plass",
sa USA og smilte bredt og ga dem våpenhjelp.
"Vi gjør bare jobben vår som verdens politi,
i Midt-Østen er kruttet tørt og olja trenger vi".

Sionistene sa: "Vi er en rase ren og fin,
Israel er vårt eget lille, rene land".

I 1976 vi synger nå vår sang
og veit at Palestinas folk en dag skal vende hjem
fra flyktningeleire, skur av blikk, fra fattigslige telt.
Det palestinske folket har væpna seg til kamp.

Palestinas folk skal feie sionismen vekk,
arabere og jøder skal få bo i samme land (og dyrke samme jord),
imperialismen skal beseires selv om det tar år.
Palestinas folk har reist seg for å reise hjem!

inviata da Riccardo Venturi - 19/3/2019 - 15:34
Lingua: Italiano

Traduzione italiana / Oversettelse på italiensk / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 19-03-2019 17:04
PALESTINA

L'antisionismo non è antisemitismo
L'antisionismo è anti-imperialismo


Nel 1947 la Palestina fu divisa,
il popolo palestinese perse metà della sua terra.
L'FN divise la terra, e disse: “Gli ebrei hanno sofferto del male,
Dobbiamo aiutare gli ebrei e dar loro la propria terra.”

Nel 1948 il sionismo disse
che il popolo palestinese doveva abbandonare la nostra terra,
massacri, terrore, uccisioni, violenza – un popolo fu cacciato via in fuga,
e il popolo palestinese divenne un popolo senza terra.

I sionisti dicevano: “Siamo una razza pura e bella,
Israele è la nostra piccola terra pura.”

Nel 1967 Israele andò in guerra
per conquistare grossi territori, Israele era in crescita.
Gli USA e i paesi occidentali stettero a guardare zitti e buoni.
Israele era strategica [1], bene tenersela amica.

“Lasciate Israele crescere libera, beh, su, ha bisogno solo di un po' di spazio”,
dicevano gli USA facendo gran sorrisi e aiutandola con gli armamenti.
“Noialtri facciamo solo il nostro lavoro di polizia del mondo,
in Medio Oriente non c'è altro che polvere da sparo secca, e a noialtri ci serve petrolio.”

I sionisti dicevano: “Siamo una razza pura e bella,
Israele è la nostra piccola terra pura.”

Ora nel 1976 cantiamo la nostra canzone
e sappiamo che, un giorno, il popolo palestinese tornerà a casa
dai campi profughi, dalle baracche di lamiera, dalle povere tende.
Il popolo palestinese si è armato per lottare.

Il popolo palestinese spazzerà via il sionismo,
arabi ed ebrei devono poter vivere sulla stessa terra (e coltivarla),
l'imperialismo sarà sconfitto anche se ci vorranno anni.
Il popolo palestinese è insorto per tornare a casa!
[1] Si ricordi che "Israele" è di genere femminile, sia in ebraico che in italiano.

19/3/2019 - 17:04
Lingua: Inglese

English translation / Oversettelse på engelsk / Traduzione inglese / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös:
Riccardo Venturi, 19-03-2019 18:37
PALESTINE

Anti-Zionism is not anti-semitism
Anti-Zionism is anti-imperialism


In 1947, Palestine was split in two,
the Palestinian people lost half of its land.
FN divided the country and said: “Jews have endured so much evil,
we shall help the Jews and give them their own land.”

In 1948, the Zionists said
the Palestinian people had to leave our own country,
massacres, terror, killing, violence – a people was pushed out and had to run away,
and the Palestinian people turned homeless.

The Zionists said: “We are a fine and pure race,
Israel is our small, pure land.”

In 1967, Israel made a war
to conquer large territories, Israel was growing bigger.
Both US and West countries kept quiet as a mouse,
Israel was strategic, better keeping in friendly terms with it.

“Let Israel grow free, well ok, it just needs some space”,
the US said with big smiles as they shipped weapons in aid.
“We're just doing our job of world cops,
There's only dry gunpowder in Middle East, and we need oil.”

The Zionists said: “We are a fine and pure race,
Israel is our small, pure land.”

Now, in 1976, we are singing our song
and we know the Palestinian people will come back home one day
from refugee camps, from raw plate huts, from poor tents.
The Palestinian people took arms to fight.

The Palestinian people will sweep Zionism away,
Arabs and Jews must be able to live on, and till, the same soil.
Imperialism will be defeated, even though this would take years.
The Palestinian people has risen up to come back home!

19/3/2019 - 18:37
Lingua: Finlandese

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk oversettelse / Suomennos: Juha Rämö
PALESTIINA

Antisionismi ei ole antisemitismiä.
Antisionismi on anti-imperialismia.

Vuonna 1947 Palestiina jaettiin kahtia
ja Palestiinan kansa menetti puolet maastaan.
YK jakoi maan ja sanoi: »Juutalaiset ovat saaneet kärsiä paljon,
me autamme juutalaisia saamaan oman maansa.«

Vuonna 1948 sionistit sanoivat:
»Palestiinan kansan on lähdettävä meidän maastamme.«
Verilöylyjä, terroria, murhia, väkivaltaa - kansa ajettiin pakosalle,
Palestiinan kansasta tuli maaton kansa.

Sionistit sanoivat: »Me olemme hieno ja puhdas rotu,
Israel on meidän pieni puhtoinen maamme.«

Vuonna 1967 Israel kävi sotaan
valloittaakseen laajoja alueita, kasvaakseen suuremmaksi.
USA ja länsimaat katselivat tapahtunutta vaieten, kaikessa rauhassa.
Israel on meidän ystävämme, strategisesti hyvä ystävä.

»Antaa Israelin kasvaa vapaasti, sehän tarvitsee hieman tilaa«,
USA sanoi ja hymyili leveästi ja antoi auliisti aseapua.
»Me teemme vain työtämme maailmanpoliisina,
Lähi-idässä ruuti on kuivaa, ja me tarvitsemme öljyä.«

Sionistit sanoivat: »Me olemme hieno ja puhdas rotu,
Israel on meidän pieni puhtoinen maamme.«

Nyt, vuonna 1976, me laulamme lauluamme
ja tiedämme, että Palestiinan kansa on jonain päivänä palaava kotiin
pakolaisleireiltään, peltihökkeleistään, surkeista teltoistaan.
Palestiinan kansa on tarttunut aseisiin taistellakseen.

Palestiinan kansa on pyyhkivä sionismin pois.
Arabien ja juutalaisten on voitava elää samassa maassa (ja kyntää samaa maata).
Imperialismi lyödään, vaikka siihen kuluisi vuosia.
Palestiinan kansa on noussut palatakseen kotiin!

inviata da Juha Rämö - 23/3/2019 - 14:33


PALESTINESI E CURDI: STESSA OPPRESSIONE, STESSA RESISTENZA

(Gianni Sartori)

E' primavera. Riprendono le stragi – di civili soprattutto – ai danni di curdi, palestinesi, adivasi, indios, karen...
E riprendono le danze, le schermaglie dialettiche, le invettive, le accuse di ipocrisia, indifferenza, complicità.
A geometria variabile.
Se fino a non molto tempo fa erano i sostenitori di Teheran e Damasco (rosso-bruni, “campisti”, neostalinisti...) ad accusare i curdi di “collaborazionismo” con gli USA (citando, magari anche a sproposito, una polemica presa di posizione del FPLP), ora tocca a presunti – e non richiesti – sostenitori della causa curda ironizzare sulle dichiarazioni – ovviamente strumentali - di Erdogan a sostegno dei palestinesi.

Preciso che mi riferisco a una - per quanto generica e forse non sempre autentica - “sinistra” che si definisce “antimperialista”. Della destra dichiaratamente neoliberista non intendo proprio occuparmi.

Lo stesso “gioco delle parti” a cui ci era toccato assistere – paradossalmente - all'epoca degli ultimi scioperi della fame di prigionieri politici sia turchi che curdi. Qualcosa che assomigliava più al tifo calcistico che alla solidarietà.
Chi – giustamente informava sulla protesta dei membri di Grup Yorum imprigionati (spesso conclusasi tragicamente) in genere evitava di occuparsi di quella – analoga - dei prigionieri curdi (anche questa spesso destinata a finire tragicamente, magari più sbrigativamente con un suicidio).
Da segnalare invece che proprio una nota militante palestinese (membro del FPLP), Leila Khaled, si era recata a visitare l'ex deputata curda Leyla Guven in sciopero della fame (ma questo non sembrava scalfire le granitiche certezze dei nostrani “campisti” anticurdi).
Un gran casino in cui a rimetterci sono sempre e comunque i popoli oppressi, le nazioni senza stato. Sia quella curda che quella palestinese. Tuttavia, anche se le tortuosità e contraddizioni della Storia sembrano averli relegati in campi contrapposti, a mio avviso tra i due popoli prevalgono ancora sostanziali affinità e analogie. Tra chi appunto subisce sia un'oppressione che una strumentalizzazione allo scopo di mantenerne il dominio. Da parte, rispettivamente, del governo israeliano e di quello turco.
I quali, peraltro, quando necessita, non esitano a collaborare mettendo da parte le divergenze. Non solo le relazioni commerciali – e anche militari – tra i due Stati si mantengono floride e proficue (ancora in dicembre il consigliere presidenziale turco dichiarava a Voice of America che “le industrie della difesa della Turchia e di Israele possono procedere insieme”), ma è anche assai probabile che nel sequestro di Ocalan in Kenia ci sia stato lo zampino del Mossad. Così come nel recente conflitto tra Armenia e Azerbaijan, entrambi – sia Israele che la Turchia – hanno collaborato fornendo mezzi (armi, droni...) e intelligence a quest'ultimo. Tra l'altro, se la cosa era scontata per la Turchia, appariva quantomeno indecente da parte di Israele (viste e considerate le profonde analogie tra il genocidio armeno e quello ebraico). E ricordo che solo i curdi, coerentemente, si erano schierati apertamente con l'Armenia.
E ora? Da che parte si collocano i curdi mentre la prigione a cielo aperto di Gaza viene bombardata e ridotta a un carnaio?

Ovviamente dalla parte di chi – come appunto i palestinesi e i curdi – lotta per la propria stessa sopravvivenza. Ossia dalla parte dell'autodeterminazione dei popoli.
All'opposto di coloro che predicano l'annientamento di un popolo a causa della sua identità etnica o della sua religione.
Purtroppo, come dicevo, la complessità del “groviglio” mediorientale ha generato molta confusione.
Una confusione che può talvolta oscurare un fatto evidente: entrambi, palestinesi e curdi, vengono perseguitati da Stati potenti, bene armati, privi di scrupoli nel proposto di annientarli. Vuoi fisicamente, vuoi politicamente e culturalmente.
Entrambi, palestinesi e curdi, sono sottoposti a quella che possiamo tranquillamente definire “pulizia etnica”. Entrambi subiscono attacchi che lasciano sul terreno decine, centinaia di vittime civili e negli animi dei sopravvissuti lacerazioni e traumi irreparabili. Per non parlare delle norme giuridiche applicate ad hoc o della distruzione dell'ambiente (dal taglio delle piante di ulivo alla privazione dell'acqua) per demolirne la resistenza. Nel caso dei curdi, gli stupri sistematicamente usati come arma (“crimini di guerra” ad ogni effetto).
Entrambi poi, palestinesi e curdi, sottoposti ad un regime di vero e proprio apartheid.

La preannunciata espulsione di famiglie palestinesi da Gerusalemme-Est , aveva fatalmente4 generato le proteste degli interessati e della popolazione palestinese solidale.

Significativo – se vogliamo una conferma di quanto entrambi i popoli stiano combattendo contro la medesima forma di oppressione – il fatto che una delle famiglie che da più tempo resiste alla deportazione porti il nome di El Kurd (nel secolo scorso numerosi curdi avevano raggiunto la Palestina).

Anche in questi giorni il Partito democratico dei popoli (HDP) ha ribadito la sua volontà di “sostenere il popolo palestinese oppresso”, lamentando tuttavia una certa confusione sorta anche tra i curdi. Così come – in parallelo – ha espresso preoccupazione per l'ostilità manifestata da alcune organizzazioni palestinesi nei confronti dei curdi.

In passato le cose apparivano, per quanto drammatiche, più chiare. Erano stati i palestinesi del Fronte popolare per la liberazione della Palestina e del Fronte democratico per la liberazione della Palestina a fornire l'indispensabile addestramento ai membri del PKK sfuggiti alla repressione e alla forca in Turchia. E non pochi curdi erano caduti combattendo a fianco dei palestinesi all'epoca dell'invasione del Libano da parte di Israele nel 1982.

Quanto alla sospetta (interessata?) solidarietà espressa talvolta da parte israeliana nei confronti dei curdi, non dimentichiamo che in realtà è rivolta più che altro ai curdi “moderati” del PDK di Barzani (ossia al Kurdistan “iracheno”), non certo a quelli del PKK considerati alla stregua di “terroristi”.

Da un certo punto di vista quindi Erdogan e Netanyahu si equivalgono, sono speculari. Qualsiasi cosa la Turchia vada rinfacciando a Israele per la sua politica repressiva – al limite del genocidio – contro i palestinesi, può essere rinviata a Erdogan nei confronti dei curdi.

A scanso di equivoci, ma non dovrei neanche dirlo, non nutro nessunissima simpatia per Hamas (così come per ogni fondamentalismo religioso o per chi crede di potersi liberare riproducendo le categorie dell'oppressione, del dominio). Tuttavia non posso dimenticare come questa sia sorta e come sia stata utilizzata per screditare e dividere l'OLP. Fermo restando che la lotta del popolo palestinese è anteriore di decenni alla nascita di tale organizzazione e comunque la trascende. Così come il suo diritto all'autodeterminazione.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 16/5/2021 - 19:51


CISGIORDANIA: TRA REPRESSIONE E AZIONI DISPERATE LA VIOLENZA NON SI PLACA

Gianni Sartori

Nel villaggio di Beita (non lontano da Nablus, in Cisgiordania) i soldati israeliani hanno sparato sui manifestanti palestinesi sia con pallottole normali (fuego real), sia con quelle in acciaio rivestite di gomma o plastica. Oltre che - naturalmente - con le normali granate lacrimogene.

La manifestazione era l’ennesima dimostrazione di quanta esasperazione e quanto malcontento vi siano nella popolazione per la continua espansione delle colonie.

Un ragazzo palestinese, raggiunto da una pallottola, è rimasto seriamente ferito mentre una trentina di altri partecipanti alla protesta (anche un giornalista) sono stati colpiti da quelle in acciaio rivestite.

Sarebbero poi almeno una dozzina i civili rimasti ustionati per le granate e circa 150 quelli intossicati dai gas. Normale amministrazione.

In precedenza, per impedire il raduno, con i bulldozer era stata devastata una strada su cui dovevano transitare i manifestanti. Distruggendo così anche una condotta dell’acqua e una linea elettrica che rifornivano il villaggio.

Potrebbe esserci una relazione tra quanto accaduto venerdì 3 dicembre a Beita e il tragico episodio che nella mattinata del 6 dicembre è costata la vita a un ragazzo palestinese. Stando a quanto riferiscono le agenzie, Muhammad Nadal Yunis (un sedicenne di Nablus) si sarebbe scagliato con la sua auto contro il posto di blocco di Jabara, nei pressi di Tulkarem. Ferendo gravemente una guardia israeliana prima di venir ucciso dalle forze di sicurezza.

Nei giorni precedenti si erano registrati almeno altri due episodi simili. In particolare, il 4 dicembre, un altro ragazzo palestinese aveva aggredito con il coltello un ebreo ortodosso a Gerusalemme. La sua uccisione, a quanto sembra successiva alla cattura, era stata criticamente definita una “apparente esecuzione extra-giudiziale” da parte di alcune organizzazioni umanitarie e anche da un responsabile onusiano.

Nel medesimo giorno (3 dicembre) della manifestazione repressa anche a colpi di arma da fuoco a Beita, i palestinesi erano scesi in strada nel villaggio di Beit Dajan (sempre non lontano da Nablus). Si trattava della abituale iniziativa settimanale contro l’espansione delle colonie. Anche qui è intervenuto l’esercito israeliano che li ha dispersi utilizzando “solo” granate lacrimogene e pallottole in acciaio rivestite. Bilancio provvisorio: tre feriti per le pallottole e una ventina di intossicati dai gas.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 6/12/2021 - 17:02


GIOVANI PALESTINESI SOTTO TIRO (E PURTROPPO NON E' SOLO UN MODO DI DIRE).

Gianni Sartori

Uno stillicidio pressoché quotidiano. Quello dei giovani palestinesi uccisi, feriti, arrestati... dall’esercito israeliano.

Jamil Abu Ayyash veniva colpito a morte venerdì 10 dicembre durante gli scontri scoppiati ai margini di una delle manifestazioni (inizialmente settimanali, ma ormai quasi quotidiane) contro la colonizzazione della Cisgiordania e in particolare contro l’insediamento di Jabal-Shabi sorto su terreni espropriati ai palestinesi..

Originario (come molte delle ultime vittime) del villaggio di Beita, il trentunenne palestinese ha ricevuto una pallottola in testa ed è deceduto appena giunto all’ospedale Rafidia di Nablus.

Nelle stesse circostanze altri quattro manifestanti palestinesi sono rimasti feriti per le pallottole di acciaio rivestite sparate dagli israeliani. Un'altra decina quelli feriti per altre ragioni (anche contusioni dovute a cadute) e oltre una cinquantina gli intossicati dai gas lacrimogeni. Ovviamente si tratta di coloro che hanno scelto di farsi curare in loco dalla Croce Rossa palestinese. Non si esclude che altri abbiano preferito curarsi a casa loro.

Anche perché, come ha denunciato un responsabile della Croce Rossa palestinese, le strade erano state bloccate e i militari impedivano l’accesso anche alle autoambulanze. Per cui gli interventi sono risultati tardivi dato molti feriti hanno dovuto percorrere un paio di chilometri a piedi per raggiungere le postazioni sanitarie ed essere curati.

Neanche tre giorni dopo, nella notte del 13 dicembre, un altro giovane palestinese perdeva la vita nel nord della Cisgiordania, nella regione di Ras Al-Ain.

Anche Jamil Al-Kayyal veniva ucciso per un colpo di arma da fuoco (sparato dai soldati israeliani) alla testa mentre altri due manifestanti risultavano feriti per essere stati investiti da un mezzo militare.

In precedenza, il 9 dicembre, le forze di sicurezza israeliane avevano arrestato otto studenti dell’università di An-Najah. Contemporaneamente vari studenti della stessa università venivano minacciati preventivamente di arresto - tramite SMS - qualora avessero partecipato alle riunioni e iniziative dei vari Blocchi studenteschi.

Altri arresti di universitari politicamente attivi si erano registrati in precedenza (soprattutto tra gli aderenti al Blocco studentesco islamico). Qualche centinaio soltanto durante l’anno scolastico 2019-2020 e ben 74 solo all’università di Bir Zeit. Accusati in genere di “appartenenza a un’organizzazione proibita” (nonostante molti di loro si siano limitati a organizzare conferenze e mostre di libri, oltre ad aver partecipato alle elezioni interne) vanno ad aggiungersi ai circa cinquemila prigionieri politici palestinesi attualmente incarcerati.

Anche tra gli studenti arrestati vi sono state denunce di maltrattamenti e torture durante gli interrogatori

Per qualche osservatore questa repressione mirata potrebbe costituire“una violazione diretta e collettiva del diritto all’istruzione, una violazione dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e una violazione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali”.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 14/12/2021 - 21:18


CONTRADDIZIONI IN SENO AL POPOLO:

L’AUTORITA’ PALESTINESE FA ARRESTARE IL FIGLIO DI UN FAMOSO PRIGIONIERO POLITICOGianni SartoriLo stupore per la spettacolare evasione da un carcere israeliano di massima sicurezza (Gilboa) di sei prigionieri palestinesi (6 settembre 2021) non sembra essere ancora completamente evaporato. Grazie a un tunnel scavato sotto un lavello dei bagni, i sei detenuti (tutti condannati all’ergastolo) erano riusciti a riconquistare, se pur per breve tempo, la libertà.

Tra loro un leader storico sia dell’Intifada che delle brigate dei martiri di Al-Aqsa (braccio armato di Fatah), Zakaria Zubeidi. L’uomo venne ripreso tre giorni dopo insieme a Mohammed al-Arda. Altri due erano già stati catturati il giorno 8 settembre.

Per la gravità dell’episodio, le autorità carcerarie avevano dichiarato di essere sul punto di trasferire gli altri detenuti di Gilboa (circa 400) temendo che altri tunnel fossero già stati scavati.

Di diverso avviso - ovviamente- la popolazione palestinese che era scesa in strada per celebrare l’evento e dimostrare il proprio sostegno agli evasi. Manifestazioni represse duramente dalla polizia israeliana, soprattutto a Umm Al-Fahm e Haifa.

Invece gli scontri scoppiati l’8 gennaio 2022 a Jénine (Cisgiordania) erano stati la conseguenza dell’arresto, stavolta da parte delle forze di sicurezza palestinesi, del figlio di Zakaria, Muhamad Zubeidi.

Imprigionato insieme ad altri due giovani, per ragioni non specificate, nel corso di un’operazione definita “brutale e violenta” da vari testimoni che avevano anche provveduto a documentarla con un filmato.

Durante gli scontri sarebbero stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la facciata del palazzo che ospita la sede del governo palestinese. Dopo qualche ora, forse per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, Muhamad Zubeidi veniva rimesso in libertà e successivamente anche gli altri due arrestati.


Gianni Sartori

Gianni Sartori - 11/1/2022 - 19:22


SE I CURDI PIANGONO…NON E’ CHE I PALESTINESI SE LA PASSINO MEGLIO

Gianni Sartori

Se i curdi piangono (o almeno ne avrebbero ben donde, anche quando non lo fanno per forza di carattere), di sicuro i palestinesi non ridono.

Due popoli oppressi da decenni (come minimo) che le contraddizioni, le intemperie della geopolitica sembrano aver scaraventato sulle rive opposte (ma non contrapposte; forse complementari?) del grande fiume della Storia.

Talvolta i compromessi con cui si devono adattare, convivere (in sintesi: la collaborazione con gli USA per le YPG del Rojava; gli “aiuti”, non sempre disinteressati, di Teheran e Ankara per i palestinesi di Gaza) sembrano al limite del corto circuito (almeno per chi ancora crede nell’internazionalismo e nell’autodeterminazione dei popoli). Ma non mancano eventi di segno opposto che fanno ben sperare. Quando la reciproca solidarietà di fondo (tra popoli entrambi perseguitati, braccati, talvolta sterminati…) sa ancora riconoscersi e manifestarsi. Vedi, per dirne una, la visita - a Diyarbakir il 15 aprile 2019 - della palestinese Leila Khaled alla curda Leyla Güven. Da 159 giorni in sciopero della fame per chiedere la fine dell’isolamento del prigioniero politico Abdullah Öcalan.

Forse conviene riandare a quanto mi spiegava l’esponente del MOVE Ramona Africa (anni novanta, nel sede del Centro sociale Stella Rossa di Bassano, poi demolito): “Quando ti trovi di fronte a un’ingiustizia, l’importante non è la vittima, ma l’ingiustizia”.

Sul momento non compresi. Ma come, mi dicevo (impregnato di retaggi cristiani e di solidarismo vagamente pietistico) “non è importante la vittima?”.

In realtà, se si considera la Storia anche recente, può capitare che non sempre le “vittime” siano all’altezza del ruolo. Ossia non sempre e necessariamente buone, brave, disinteressate, del tutto innocenti come colombe. E addirittura le vittime di oggi si possono trasformare nei carnefici di domani.

Gli esempi non mancano. Ziegler ne elencava alcuni in “Le mani sull’Africa”.

I rivoluzionari del FLN diventati poi i carcerieri di altri algerini, non meno rivoluzionari di loro, ma dissidenti.

O, macroscopico, i bolscevichi russi che nelle medesime carceri dove erano stati segregati e maltrattati (vedi la famigerata Lubjanka), finirono per infliggere lo stesso trattamento ai loro ex compagni di lotta non allineati con le direttive del partito (per non parlare di quello che capitò agli anarchici).

Oppure pensiamo alle esecuzioni sommarie di presunte spie (anche solo per qualche sospetto) di cui si resero responsabili i Provisionals in Irlanda.

O l’eliminazione di militanti di altre organizzazioni (vedi tra gli Officials e l’INLA, emblematico il caso di Seamus Costelo) all’interno del movimento repubblicano irlandese.

Ciò non toglie che così come il popolo algerino e le classi subalterne della Russia, anche i cattolici irlandesi fossero sostanzialmente delle vittime. Del colonialismo britannico, delle discriminazioni. Indipendentemente dalle derive autoritarie, repressive - talvolta semplicemente criminali - di cui si macchiarono alcuni esponenti dell’IRA o dell’INLA.

Detto ciò, anche negli ultimi giorni sono giunte ulteriori conferme della situazione di perenne, quotidiana, persistente oppressione (al limite dell’apartheid) in cui versa la vessata  popolazione palestinese.

Il 25 gennaio a Gerusalemme-Est i bulldozer israeliani hanno demolito un’altra abitazione, abitata ovviamente da una famiglia palestinese che è stata espulsa.

Una famiglia, quella dei Karameh composta da sedici persone.

Con la scusa, il pretesto, della mancanza del permesso di costruzione e rifiutandosi di prendere in considerazione i documenti presentati dal nucleo familiare palestinese. Immediate le reazioni di protesta che hanno portato inevitabilmente a scontri. Bilancio: nove palestinesi feriti (quelli di cui si è venuti a conoscenza) e una ventina di arrestati.

Qualche giorno prima, il 20 gennaio, un tribunale israeliano aveva imposto il domicilio coatto alla ricercatrice universitaria Somaya Falah con la proibizione di entrare nella città di Haifa per un mese e mezzo. Proibito anche l’uso del computer, del telefono e di ogni media elettronico (quindi anche internet) da qui a marzo.

Non solo. Il 25 gennaio il tribunale di Haifa le ha imposto una settimana supplementare di tale segregazione.

Somaya Falah, originaria di Arab al-Hib, è conosciuta come esponente di Hirak Haifa, un movimento giovanile che si occupa dei diritti dei palestinesi.

Qualche giorno prima della prevista manifestazione di solidarietà con Hisham Abu Hawash (in sciopero della fame) la polizia israeliana era entrata in casa della giovane impadronendosi del suo cellulare e del computer. Veniva inoltre portata via per essere interrogata. Subiva poi, il 24 gennaio, un ulteriore interrogatorio di circa dieci ore.

Stando a quanto ha dichiarato l’avvocato, nei suoi confronti non esistono accuse precise, tanto meno prove di alcunché. La sua “colpa”, sarebbe quella di aver assistito alla conferenza di Basar Badil a Madrid nel novembre 2021.

Basar Badil (“Strada alternativa”) è l’espressione adottata per stabilire la connessione tra gli eventi del 1948 e del 1967 con la diaspora palestinese.

Quasi contemporaneamente, il 21 gennaio, circa un centinaio di palestinesi erano rimasti feriti negli scontri con l’esercito israeliano in Cisgiordania. Almeno dieci quelli colpiti dalle pallottole rivestite di gomma, molti di più coloro che hanno mostrato segni di asfissia per aver inalato i gas lacrimogeni.

Per la Croce Rossa palestinese - che li ha soccorsi - erano oltre una settantinai feriti in un villaggio vicino a Nablus (nel nord della Cisgiordania). Una decina quelli colpiti nella città di Beita e altrettanti a Beit Dajan. Come ormai avviene quasi abitualmente, le forze di sicurezza israeliane hanno reso problematici gli interventi di soccorso bloccando alcune strade. 

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 28/1/2022 - 12:27


10 APRILE: DOMENICA DI SANGUE IN PALESTINA

Gianni Sartori

Non ce l'ha fatta Ghada Sabatine a sopravvivere alle numerose ferite da arma da fuoco e alla conseguente perdita di una grande quantità di sangue. Il 10 aprile questa donna di quaranta anni, vedova e madre di sei figli, veniva abbattuta dai soldati israeliani a Husan, nel sud della Cisgiordania occupata.

Inutilmente trasportata dalla Croce-Rossa palestinese all'ospedale di Beit Jala, vicino a Betlemme, qui era poi deceduta.

Stando alla versione ufficiale del Ministero della difesa israeliano, i militari avrebbero aperto il fuoco a causa del suo “atteggiamento sospetto”. Si sarebbe avvicinata troppo ai soldati nonostante alcuni tiri di avvertimento.

Nella stessa giornata un'altra donna palestinese veniva uccisa a Hebron nei pressi della “Tomba dei patriarchi” (Moschea Ibrahimi) dopo che aveva pugnalato un poliziotto israeliano al posto di controllo. Stando al comunicato ufficiale, l'agente era rimasto leggermente ferito.

Come è noto quella di Hebron (dove un migliaio di coloni vivono sotto scorta militare perenne circondati da oltre 200mila palestinesi) è considerata una sorta di “polveriera” quotidianamente sul punto di esplodere.

E' probabile che tali “incidenti” siano in qualche modo la conseguenza dell'inasprirsi delle operazioni militari israeliane nel settore del campo profughi di Jenin da dove sembra provenissero i responsabili dei recenti attentati a Tel-Aviv.

Secondo il ministero della Salute palestinese nel corso di tali operazioni tre palestinesi (quelli accertati almeno) sarebbero stati feriti a Jenin e altri quattro a Tulkarem. Le persone arrestate sarebbero 24.

Proprio il giorno prima dell'uccisione delle due donne – il 9 aprile – esercito e polizia di frontiera israeliani avevano condotto un'operazione sul campo di Jenin. Nel conflitto a fuoco con elementi palestinesi era rimasto ucciso un venticinquenne, definito un “aderente alla Jihad islamica”.
Dopo questi eventi, nella serata del 9 aprile, da parte israeliana si annunciava un inasprimento dei controlli sui punti di passaggio con ulteriori limitazioni sia in entrata che in uscita.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 12/4/2022 - 08:29


25 OTTOBRE 2022: UN GIORNO QUALSIASI, COME TANTI, IN PALESTINA…
Gianni Sartori

Premessa. A volte sembra che le ben note - e altre meno note - traversie subite dal popolo palestinese lo abbiano collocato (anche se non c’è mai niente di definitivo) in un campo se non opposto perlomeno diverso da quello in cui versa il popolo curdo. Per fare due esempi evidenti, Turchia e Iran appoggiano (più o meno in buona fede, più o meno strumentalmente) i palestinesi mentre reprimono duramente i curdi. Così, sempre provvisoriamente , i curdi in qualche modo, talvolta sembrano schierati con alcune potenze imperialiste occidentali (USA, Francia…).

E tuttavia, a mio modesto avviso, al di là di queste contingenze storiche, entrambi erano e sono prima di tutto popoli oppressi, martoriati, talora quasi sterminati.

Quale che sia il boia di turno.

Come mi spiegava una militante del MOVE (Ramona Africa) “quando ti trovi davanti a un’ingiustizia, l’importante non è la vittima (intendendo forse che non tutte e non sempre le vittime sono “perfette” in quel ruolo nda), ma l’ingiustizia”.

A cui in qualche modo bisogna opporsi, perlomeno denunciandola. Schierarsi insomma. Sia con i curdi che con i palestinesi.

Il 25 ottobre in Palestina è stato un giorno di ordinaria amministrazione, forse soltanto con qualche morto in più, oltre la media. Sei palestinesi sono rimasti uccisi e una ventina feriti a causa dei raid dei soldati israeliani in Cisgiordania, la maggior parte a Nablus.

In un primo tempo il Ministero palestinese della Sanità aveva parlato di “tre morti e 19 feriti, di cui tre gravemente”.

A questi si erano poi aggiunti altri tre, di cui uno sempre a Nablus, un altro a Ramallah e l’ultimo nel villaggio di Nabi Saleh.

Al momento l’esercito israeliano non ha né confermato né smentito il tragico bilancio (solo l’uccisione di un esponente palestinese, Wadih Al Houh, sarebbe stata riportata dal Primo ministro Yaïr Lapid) confermando comunque di aver condotto una vasta operazione in collaborazione con la polizia. Stando a quanto dichiarato "contro alcuni laboratori in cui venivano fabbricate armi". Laboratori gestiti, pare, da una organizzazione palestinese finora sconosciuta: Areen al-Oussoud (“La fossa dei leoni”), in memoria di un giovane militante palestinese, Ibrahim al-Nabulsi, soprannominato il “Leone diNablus” e ucciso dagli israeliani in agosto.

Nel mese di ottobre gli scontri (i “disordini”) erano andati intensificandosi sia a Nablus che a Jénin e un po’ in tutta la Cisgiordania e in questo periodo - secondo l’Autorità Palestinese - una trentina di palestinesi e due soldati israeliani sono stati uccisi.

Niente di particolarmente inedito comunque se si considera che quest’anno, da marzo, i raid israeliani avrebbero già causato un centinaio di morti. Stando a fonti onusiane, il bilancio più pesante da sette anni a questa parte.

Va anche ricordato che proprio da Nablus in queste ultime settimane si erano registrati diversi attacchi anti-israeliani.

I responsabili sarebbero alcuni raggruppamenti di giovani palestinesi solo in parte legati ai gruppi storici (Fatah, Hamas, FPLP,Jihad islamique…). In particolare la nuova organizzazione Areen al-Oussoud aveva rivendicato quindici giorni fa l’uccisione di un militare israeliano in Cisgiordania.

Da parte del presidente palestinese, Mahmoud Abbas, è partita la richiesta di contatti urgenti con la controparte per “porre fine a questa aggressione”.

Invece in un comunicato del 25 ottobre la Jihad islamica informava che violenti combattimenti si stavano svolgendo a Nablus tra suoi militanti e i soldati israeliani minacciando Israele di “rappresaglie contro questi crimini”.

Al momento Nablus sarebbe interamente sotto controllo (anche con i droni) da parte delle forze israeliane che controllano e identificano chiunque esca dalla città e il coprifuoco è in vigore dall’11 ottobre.

Sempre il 25 ottobre Amnesty International ha rivolto un appello alla CPI (Corte penale internazionale) affinché avvi un’inchiesta su possibili “crimini di guerra” commessi sia da Israele che dai combattenti palestinesi nella Striscia di Gaza nei mesi scorsi.

In particolare tra il 5 e il 7 agosto quando, negli scontri tra esercito israeliano e Jihad che si erano svolti nell’enclave, almeno una cinquantina di palestinesi avevano perso la vita. E - come avviene sempre più spesso - non solo combattenti, ma anche civili tra cui alcuni bambini.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 26/10/2022 - 00:16


LA PALESTINA NON E’ UN PAESE PER RAGAZZI
Gianni Sartori

All’alba del 18 ottobre il sedicenne palestinese Shadi Khoury veniva arrestato e stando - a quanto hanno dichiarato i suoi parenti - anche picchiato da una dozzina di soldati nell’abitazione della sua famiglia a Beit Hanina. Bendato, come d’uso, è stato trasportato in un centro di detenzione per essere interrogato. Senza la presenza di un avvocato o di un parente.

Sua nonna Samia Khoury ha scritto che “Shadi è uno tra i tanti ragazzi palestinesi che vengono arrestati, torturati e imprigionati solo in quanto palestinesi, giovani palestinesi che cercano di vivere con dignità e nella libertà per il loro paese”.

Rinchiuso in un primo tempo nel carcere di Ramleh, successivamente in quello di Damon, nell’ultima udienza in  tribunale la sua detenzione è stata prolungata fino al 14 novembre.

Due anni fa, nel luglio 2020, la medesima sorte era toccata ai suoi genitori, Rania Elias e Suhail Khoury, conosciuti come esponenti di importanti istituzioni culturali palestinesi. Il padre è il direttore del dell’Istituto nazionale di musica, la madre del Centro culturale Yabous di Gerusalemme. Il Centro è specializzato in iniziative culturali (spettacoli teatrali, proiezione di film, festival letterari…) e opera per conservare e celebrare l’eredità palestinese e araba di Gerusalemme.

In quella circostanza il Centro venne, stando alle testimonianze, letteralmente saccheggiato.

Nello stesso giorno veniva arrestato anche Daoud al-Ghoul, direttore del Jerusalem Arts Network, Shafaq, sempre con sede a Gerusalemme.

Per alcune associazioni palestinesi appariva evidente come l’intenzione delle forze di sicurezza israeliane fosse quella di “sradicare non solo la cultura, ma anche la presenza palestinese da Gerusalemme”. Parallelamente a  “demolizione di abitazioni, confisca delle terre, esecuzioni extragiudiziali e revoca della residenza per i palestinesi”.

L’arresto di Shadi Khoury ha suscitato indignazione e il ragazzo è diventato un simbolo dell’arbitrarietà della politica israeliana, della repressione che colpisce anche i più giovani tra i palestinesi.

Secondo “Defense for Children - Palestine” sono tra i 500 e i 700 i minori arrestati ogni anno da Israele.

Da parte di molte associazioni solidali con la causa del popolo palestinese è partita la richiesta dell’immediata scarcerazione non solamente di Shadi, ma di tutti minori attualmente imprigionati (circa 190 su un totale di oltre 4700 prigionieri palestinesi).

E’ invece andata ancora peggio per altri due giovani palestinesi rimasti, rispettivamente, il primo ucciso e l’altro gravemente ferito il 5 novembre a Ramallah (Cisgiordania) durante uno scontro con i soldati. Gli israeliani avevano aperto il fuoco sui due giovani intenti a lanciare pietre sui veicoli militari in transito e il diciottenne Mos’ab Nadal, originario del villaggio di Sinjil, è deceduto dopo essere stato colpito al petto da una pallottola.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 7/11/2022 - 18:04


USQUE TANDEM, PALESTINA?
Gianni Sartori

Si calcola che siano 216 i palestinesi uccisi dall’inizio del 2022. Tra questi 164 in Cisgiordania.

E l’anno sembra doversi concludersi con ulteriori lutti.

Il 29 novembre a Beit Ommar (nei pressi di Hébron in Cisgiordania) veniva ucciso dai militari israeliani Mufid Mahmud Khalil di 44 anni.

Nel corso della stessa giornata nella località di Kafr Ein

perdevano la vita due fratelli ventenni, Jawad e Dhafer Abdul Rahman Rimawi, mentre partecipavano ad una manifestazione contro la colonizzazione.

Sempre martedì 29 novembre, un altro palestinese rimaneva ucciso nell’attacco a una colonia denominata Kokhav Yaakov (sempre in Cisgiordania).

L’ultima vittima palestinese nel mese di novembre, il giorno 30. 

Le forze di sicurezza israeliane, nel corso di un’operazione a Yabed (località non lontana da Jenin) per arrestare Abdul Ghani Herzallah, avevano aperto il fuoco contro alcuni palestinesi che protestavano. Colpito al petto da una pallottola, perdeva la vitaMuhammad Tawfiq Badarneh.

Stesso copione il 6 dicembre quando, per arrestare tre presunti membri del FPLP, gli israeliani entravano nel campo profughi di Dheisheh (nei pressi di Betlemme). Anche in questo caso scoppiava la protesta dei rifugiati e negli scontri veniva ucciso il ventenne Omar Manna. Altri sei palestinesi venivano feriti dai colpi esplosi dai militari.

Due giorni dopo - l’8 dicembre -tre giovani venivano ammazzati a Jenin. Stando alle dichiarazioni di alcuni palestinesi, I soldati israeliani avrebbero (condizionale d’obbligo) sparato anche sulle ambulanze che trasportavano i feriti. Inoltre si contavano una quindicina di arresti.

Considerata la sede più consistente della resistenza palestinese, nel 2022 Jenin ha subito raid quasi quotidiani da parte dei militari israeliani. Degli oltre 200 palestinesi uccisi quest’anno, una quarantina vanno registrati nella regione di Jenin. Sia militanti che civili. Compresi bambini di dodici anni e una giornalista (Shireen Abu Akleh).

Come per Nablus, sottoposta a raid continui e insistenti, sembra di assistere ad una sorta di punizione collettiva contro la popolazione locale.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 10/12/2022 - 06:08Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org