Lingua   

Monte Calvario

Ascanio Celestini
Lingua: Italiano

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Pro Patria
(Ascanio Celestini)
Canções de Catarina
(Fernando‎ Lopes-Graça)
Cadaveri vivi
(Ascanio Celestini)


[2012]
Testo e musica di Ascanio Celestini
Interpretata da Alessio Lega e Ascanio Celestini

Lyrics and music by Ascanio Celestini
Performed by Alessio Lega and Ascanio Celestini

Στίχοι και μουσική: Ασκάνιο Τσελεστίνι
Εκτέλεση: Αλέσσιο Λέγκα και Ασκάνιο Τσελεστίνι


Interpretata dal solo Alessio Lega nel suo album Mala Testa (2013)
Mala Testa

alessio lega e ascanio celestiniE' una canzone, questa che Ascanio Celestini e Alessio Lega interpretano assieme o ognuno per conto proprio (dico "interpretano" al presente, perché Alessio la canta già nei suoi concerti), che prefigura uno scenario del tutto realistico. Si dice che la situazione attuale dei lavoratori (e dei non-lavoratori) sia, giustappunto, un "calvario"; ed ecco che, tranquillo e solforoso come al solito, Ascanio Celestini ci trasporta proprio là. Sul Calvario, o Golgota che dir si voglia.

E' un Iper-Calvario, questo, che possiamo incontrare ogni giorno e dove magari andiamo a fare la spesa; un Calvario fatto di (ultime) cene stanche, di nottate tra infinite giornate di lavoro massacrante, di contratti in scadenza, di orari, di turni domenicali, di concorrenza cinese, di imposizioni aziendali, di licenziamenti. All'ipermercato di Calvariolandia funziona così, proprio come all'Auchan, alla Coop, al Carrefour.

E così mi viene, che so io, di dedicare questa canzone ai lavoratori in lotta dell'Esselunga di Pioltello, ma non solo a loro. Mi viene da dedicarla anche a quei lavoratori morti sotto un terremoto, durante un turno notturno domenicale; e a quelli che sono dovuti tornare a lavorare un giorno dopo il terremoto, e che sono rimorti quando quest'ultimo ha deciso di battere ancora. Crocifissi sul lavoro, verrebbe quasi da dire "in sala mensa" come Fantozzi, mentre qualche titolare effettivo del crocifisso pure moriva per salvare delle sculture da una chiesa crollata. E così via. Del resto, tutto è business, impresa, imprenditorialità, competizione, mercato, e lavoro, lavoro, lavoro. Hanno scritto il "libro nero" di ogni cosa, fuorché del lavoro. E anche il Vangelo di ogni cosa, senza che mai si sia avvertito il bisogno di scriverlo per i miliardi di cristi (compreso quello di questa canzone) che ogni giorno affrontano la salita senza fine di un calvario che si chiama Capitalismo, che si chiama Padronato, che si chiama Profitto. [RV]
Intanto il mattino arriva veloce
e Cristo che corre con tutta la croce
morire e risorgere in otto ore appena
che prima di cena sul monte Calvario gli danno il salario.

Intanto la sera arriva pesante
e Cristo ritorna alla casa distante,
la testa sul piatto, gli apostoli stanchi
lo guardano appena, lui mangia gli avanzi dell'ultima cena.

E intanto il mattino ritorna veloce
e Cristo si sveglia, riprende la croce
migliaia di cristi che vanno al lavoro
per farsi ammazzare, e pregano in coro per Dio pendolare.

E quando la sera lo schiodano e scende,
un sorso d'aceto e lui si riprende,
per oggi il salario è a un pesce e due pani
le guardie saluta col sangue alle mani, dicendo "a domani".

E intanto la notte arriva alla fine
si veste, è uno straccio, corona di spine
arriva in ritardo assieme a un ladrone
gli dice il padrone "rispetta l'orario di Monte Calvario".

Arriva la sera e appena staccato
lui va nell'ufficio di Ponzio Pilato
il capo gli mostra il contratto in scadenza
nei prossimi mesi per la concorrenza dei cristi cinesi.

Ritorna il mattino di un giorno di festa
ma Cristo s'è messo la corona in testa
a Monte Calvario fa presto ritorno
è un ipermercato, così in questo giorno si fa il doppio turno.

Arriva al lavoro e lo inchiodano in fretta
ma solo alle mani, dispone la ditta,
che qua da qualche mese riduce le spese
perché costa troppo inchiodare anche i piedi, risparmiano i chiodi.

Finisce anche questa giornata di merda
lo calano a terra legato a una corda
sarà licenziato perché ha fatto un torto
a Ponzio Pilato, e dopo che è morto non è più risorto.

inviata da daniela -k.d.- - 29/5/2012 - 01:07
Lingua: Inglese

English translation by Riccardo Venturi
May 30, 2012

"Crucified in the corporate canteen". Paolo Villaggio, Fantozzi, 1975.
"Crucified in the corporate canteen". Paolo Villaggio, Fantozzi, 1975.


This song is included in Alessio Lega's new album, to be released end of summer 2012. [Daniela -k.d.-]

This is a song Ascanio Celestini and Alessio Lega sing together or separately (I say “sing” in the present tense, because Alessio sings it already in his performances though it is still unreleased).
The song is set in a definitely realistic scenario; as a matter of fact, the present situation of workers (and of nonworkers) is said to be a “calvary” and, q uiet yet diabolic as usual, Ascanio Celestini brings us just there. On Calvary, or Golgotha as you want to call it. It has become a megastore mall where we can go shopping every day; a Calvary made of weary (last) suppers, of nights between endless, exhausting working days, of expiring contracts, of working schedules, ot Sunday shifts, of Chinese competition, of corporate orders, of mass dismissals. Calvaryland megastore mall goes really this way, just like WalMart, Auchan or Carrefour. So, I got a mind of dedicating this song to Esselunga (an Italian store chain, rn.) workers in struggle, but not only to them. I also got a mind of dedicating it to all the workers who died in a quake, and who died again when the quake decided to strike again. Crucified at work, “in the corporate canteen” like Fantozzi, while someone being actually in charge of the Crucifix died in his ruined church trying to save a number of statues. And so on. Well, everything is biznes, enterprise, entrepreneurship, competition, market and work, work, work. A “black book” has been written for nearly everything, except for work. And also a Gospel for nearly everything, except for the billions of Christs (including the Christ of this song) who have to climb every day this endless Calvary called Capitalism, Property, Profit. [RV]
MOUNT CALVARY

Meanwhile the morning comes quickly
and here's Christ running and bearing the cross.
He's to die and rise again in no more than eight hours:
before supper time, on Mount Calvary he's paid his salary.

Meanwhile the evening comes wearily
and Christ comes back to his distant home.
With his head leaning on the plate while the tired apostles
look absently at him, he's eating the leftovers of the last supper.

Meanwhile the morning comes again quickly
and Christ rises up and takes his cross again,
thousands of Christs are going to work
to get themselves killed, and are praying in choir a commuting God.

And when, the evening, he's unnailed and let down,
he drinks a drop of vinegar and feels a bit better.
Today's salary is one fish and two loaves of bread,
he greets the guards with his bleeding hands and tells them “See ya tomorrow”.

Meanwhile the night finally arrives,
he gets dressed, feels like a wet rag with his crown of thorns.
He arrives late together with a thief, and the boss tells him:
“You must observe the working hours regulation of Mount Calvary.”

Then the evening comes, and as soon as he's taken off
he goes into the office of Pontius Pilatus.
The boss shows him his contract soon to expire
in the next months or so, due to competition of Chinese christs.

Then the morning comes again on a holiday,
but Christ wears his crown of thorns on his head.
He goes quickly back to Mount Calvary,
it's a megastore mall now, so there's extra shift today.

He arrives to work and is nailed in haste,
but only in his hands, as provided by the company.
Since a number of months expenses must be reduced,
nailing feet is too expensive, so nails must be economized.

So this fuckin' shit day also comes to end,
he's tied with a rope and let down to ground.
He's going to be fired because he's wronged
Pontius Pilatus, and after he's died he's never risen again.

30/5/2012 - 13:59

Μετέφρασε στα Ελληνικά ο Ρικάρντος Βεντούρης
30 Μάιου 2012

"Σταυρωμένος στη λέσχη επιχείρησης". Πάολο Βιλάτζιο, Φαντότσι, 1975.
"Σταυρωμένος στη λέσχη επιχείρησης". Πάολο Βιλάτζιο, Φαντότσι, 1975.


Αυτό το τραγούδι θα εισαχθεί στο καινούριο άλμπουμ του Αλέσσιο Λέγκα, που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του καλοκαιριού 2012. [Ντανιέλα -Κ.Δ.-]

Αυτό είναι τραγούδι που ο Ασκάνιο Τσελεστίνι κι ο Αλέσσιο Λέγκα τον ερμηνεύουν μαζί ή αυτόνομα (λέω “ερμηνεύουν” στον ενεστώτα γιατί ο Αλέσσιο το τραγουδάει κιόλας στα κοντσέρτά του), και που συμβολίζει εντελώς ρεαλιστικό σενάριο. Λένε ότι η σημερινή κατάσταση των εργαζομένων (και των μη εργαζομένων) είναι, ακριβώς, ένας “γολγοθάς”, και να τον Ασκάνιο Τσελεστίνι, ήσυχος και σατανικός ως πάντα, που μας παίρνει εκεί πάνω, στον Γολγοθά. Αλλά τούτος είναι “Υπεργολγοθάς” όπου μπορούμε να πάμε κάθε μέρα να κάνουμε τα ψώνια. Ένας Γολγοθάς καμωμένος από θλιβερούς (μυστικούς) δείπνους, νύχτες ανάμεσα σε μέρες εξαντλητικής δουλειάς, λήξουσες συμβάσεις, ωράρια, κυριακάτικες βάρδιες εργασίας, ανταγωνισμό εκ μέρους Κινέζων, διατάξεις της επιχείρησης, απολύσεις. Λειτουργεί έτσι στο υπερμάρκετ Γολγοθαλάντ, με παρόμοιο τρόπο με το Οσάν ή το Καρφούρ. Με πιάνει η όρεξη ν' αφιερώσω το τραγούδι αυτό στους αγωνιζόμενους εργάτες του Εσσελούγκα στο Πιολτέλλο, αλλά όχι μόνο σ'αυτούς. Με πιάνει η όρεξη να το αφιερώσω και στους εργαζόμενους που πέθαναν σ' ένα σεισμό, σε μια νυχτερινή βάρδια, την κυριακή στις 4 το πρωί, και σ' όλους αυτούς που χρειάστηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά μία μέρα μετά το σεισμό, και που ξαναπέθαναν όταν ο σεισμός όρισε να χτυπήσει πάλι. Σταυρωμένοι στη δουλειά, και παραλίγο να πω “στη λέσχη επιχείρησης” σαν ο Φαντότσι, ενώ ένας πραγματικός κάτοχος Εσταυρωμένων πέθαινε επίσης για να σώσει γλυπτά σε μια γκρεμισμένη εκκλησία. Και το λοιπόν. Άλλωστε, όλα είναι μπίζνες, επιχείρηση, επιχειρηματικότητα, ανταγωνισμός, αγορά και δουλειά, δουλειά, δουλειά. Έγραψαν “μαύρα βιβλία” για όλα, εκτός για τη δουλειά. Και ευαγγέλια για όλα, εκτός για τα δισεκατομμύρια χριστών (και για τον Χριστό αυτού του τραγοδιού) που ανεβαίνουν κάθε μέρα σ' έναν άπειρο γολγοθά που το λένε καπιταλισμό, που το λένε αφεντικά, που το λένε κέρδος. [ΡΒ]
O ΓΟΛΓΟΘΑΣ

Εντωμεταξύ φτάνει το πρωί γρήγορα
κι ο Χριστός τρέχει μ' όλον τον σταυρό του
να πεθάνει και ν' ανασταθεί σε μόνο οχτώ ώρες
γιατί προ του δείπνου τού δίνουν το μισθό στο Γολγοθά.

Εντωμεταξὐ φτάνει το βράδυ βαριά
κι ο Χριστός γυρίζει σπίτι μακριά.
Το κεφάλι του παίζει στο πιάτο, οι κουρασμένοι απόστολοι
τον κοιτάνε λίγο ενώ τρώει τα υπολείμματα του μυστικού δείπνου.

Εντωμεταξύ γυρίζει το πρωί γρήγορα
κι ο Χριστός ξυπνάει και ξαναπαίρνει το σταυρό
με χιλιάδες Χριστών που πάνε για δουλειά
για να σκοτωθούν και προσεύχονται εν χορώ στον Θεό μετακινούμενο.

Κι όταν τον ξεκαρφώσουν και κατέβει
με μια γουλιά ξύδι θα ξαναπάρει δύναμη,
ο μισθός είναι σήμερα ένα ψωμί και δυο ψάρια,
χαιρετά τους φύλακες με τα χέρια του ματωμένα και λέει “θα τα πούμε αύριο”.

Εντωμεταξύ φτάνει η νύχτα επιτέλους
ντύνεται κι είναι ράκος με ακάνθινο στέφανο,
φτάνει καθυστερημένος μαζί μ'έναν κλέφτη
και του λέει το αφεντικό· “Πρέπει να τηρείς το ωράριο του Γολγοθά”

Φτάνει το βράδυ και μόλις τον ξεκαρφώσουν
πάει στο γραφείο του Πόντιου Πιλάτου
ο επικεφαλής του δείχνει τη σύμβαση που θα λήξει
στους επόμενους μήνες λόγω ανταγωνισμού των κινέζων Χριστών.

Γυρίζει το πρωί μιας μέρας αργίας
κι ο Χριστός φοράει τον ακάνθινο στέφανο
γυρίζει γρήγορα στον Γολγοθά,
είναι υπερμάρκετ, και σήμερα κάνει διπλή βάρδια.

Φτάνει στη δουλειά και τον καρφώνουν γρήγορα
αλλά μόνο στα χέρια όπως όρισε η επιχείρηση,
εδώ και μερικούς μήνες περιορίζει τα έξοδα,
να καρφωθούν τα πόδια κοστίζει ακριβά, εξοικονομούν τα καρφιά.

Τελειώνει κι αυτή η μέρα σκατάς,
τον κατεβάζουνε δεμένο μ' ένα σκοινί.
Θα τον απολύσουν γιατί αδίκησε
τον Πόντιο Πιλάτο, κι αφού πέθανε δεν ανέστη πια.

30/5/2012 - 19:12
Lingua: Francese

Version française – LE CALVAIRE – Marco Valdo M.I. – 2012
Chanson italienne – Monte Calvario - Ascanio Celestini – 2012

Interprétée par Alessio Lega et Ascanio Celestini

jesus ane


La chanson sera insérée dans le nouvel album d'Alessio Lega, attendu à l'été 2012. [Daniela - k.d.-]

C'est une chanson, qu'Ascanio Celestini et Alessio Lega interprètent ensemble ou chacun de son côté. Je dis « ils interprètent » au présent, parce qu'Alessio la chante déjà dans ses concerts, qu'il présente dans un décor tout-à-fait réaliste. On dit que la situation actuelle des travailleurs, et des pas-travailleurs, est justement un "calvaire"; et voilà que, tranquille et sulfureux Ascanio Celestini nous emmène comme d'habitude vraiment là. Sur le Calvaire ou le Golgotha, comme on veut. C'est un hyper-Calvaire, celui-ci, que nous pouvons voir chaque jour et où nous allons faire les courses ; un Calvaire fait de (dernières) cènes épuisées, de nuits entre d'infinies journées de travail massacrant, de contrats à durée limitée, d'horaires, de tours du dimanche, de concurrence chinoise, d'obligations d'entreprises, de licenciements. À l'hypermarché de Calvaryland, ça fonctionne ainsi, comme chez Auchan, Coop ou Carrefour. Et il me vient ainsi l'idée, que sais-je, de dédier cette chanson aux travailleurs en lutte de l'Esselunga de Pioltello, mais pas seulement à eux. Il me vient l'idée de la dédier aussi au travailleur mort sous un tremblement de terre, pendant une pause de nuit du dimanche; et à ceux qui ont dû revenir travailler un jour après le tremblement de terre, et qu'ils sont remorts quand ce dernier a décidé de frapper encore. Crucifiction sur le lieu de travail, « au mess » comme Fantozzi, pendant qu'un titulaire patenté du crucifix mourait aussi pour sauver des sculptures d'une église écroulée. Et ainsi de suite. Du reste, tout est business, entreprise, capacité d'entreprendre, compétition, marché et travail, travail, travail. On a écrit le "livre noir" de tout, sauf du travail. Et même l'Évangile de tout, sans qu'on ait jamais resenti le besoin de l'écrire pour les milliards de « christs », y compris celui de cette chanson, qui chaque jour affrontent la montée sans fin d'un calvaire qu'on appelle Capitalisme, qu'on appelle Patronat, qu'on appelle Profit. [RV]

Le Calvaire, le Calvaire... mais je n'ai aucun goût pour le Calvaire... Est-ce celui de Sisyphe, qui poussait sa boule en haut de la montagne ? Ou celui où l'on pendait, empalait, crucifiait les brigands de Judée ou de Samarie ? Tu sais, j'en ai vu des calvaires tout au long de mes pérégrinations... Il y a d'abord le calvaire des ânes qu'on aveugle et qu'on attelle à la roue d'un moulin pour écraser le grain... ou qu'on crucifie aussi. Il en est d'autres qu'on les appelait des gibets où l'on pendait les poètes pendards. Ici, on étend la penderie et le calvaire, lieux de supplices, à d'autres lieux de supplice que sont les lieux où se pratique le « travail » (tripalium) – qui comme on sait rend libre comme l'air et n'y a-t-il pas plus grande libération que la mort ? On l'avait d'ailleurs clairement signifié à l'entrée des camps de travail : « Arbeit macht Frei ».

Excellent résumé, mon ami Lucien l'âne. Et quand on est là, à devoir crever au travail... Tout dépend des circonstances... Soit on arrive à s'en échapper à temps et il y a diverses manières de le faire et il est parfois possible à titre individuel de s'en tirer plus ou moins bien en échappant aux pesanteurs du système ; soit on se trouve dans des circonstances qui permettent de changer collectivement la donne – mais ce sont des moments rares... En fait, on se trouve là au cœur de la Guerre de cent Mille Ans que les riches font aux pauvres pour les obliger au travail, pour les contraindre à les servir, c'est la grande parabole des maîtres et des esclaves... Jusqu'à présent à l'aide de la terreur, de grandes tueries, de massacres, de démonstrations de force, d'assassinats... De quelques concessions provisoires aussi parfois, les riches ont réussi à maintenir leur domination, sont parvenus à dominer les pauvres et à se constituer des gardes prétoriennes. Et in fine, quand il n'y a plus d'autre issue pour nous les pauvres, il y a la résignation sur le Calvaire... Ou alors, il faut regarder du bon côté du ciel... et ire, sourire, chanter et danser. C'est évidemment ce que nous ferons, nous autres qui ne sommes pas des chrétiens : « Noi, non siamo cristiani, siamo somari »... Nous, on sera à côté de Brian...

Quoi qu'il en soit, nous les somari, nous les bêtes de somme, nous les pauvres du monde, il nous faut avec une belle obstination tisser le linceul de ce vieux monde trop riche, obèse, confit en dévotion, avide, cupide, par trop respectueux de l'ordre des riches et cacochyme (Heureusement !)

Ainsi Parlaient Marco Valdo M.I. et Lucien Lane.
LE CALVAIRE

Voici donc qu'arrive le matin rapide
Et avec sa croix Christ court
Mourir et renaître en huit heures
Pour qu'avant la cène sur le mont Calvaire
On lui donne son salaire.

Voici donc qu'arrive le soir lourd
Et Christ rentre chez lui au plus court
Il plonge la tête dans la soupe
Et fatigués les apôtres, le regardent à peine
Manger les restes de la dernière cène.

Voici donc qu'arrive le matin déjà
Et Christ s'éveille et reprend sa croix
Des milliers de Christs qui ne sont pas de bois
Vont au travail se faire tuer
Et en chœur prient Dieu que tous les veuille en sauver

Et quand vient le soir, ils le déclouent et il descend,
Une gorgée de vinaigre et il se reprend,
Aujourd'hui, le salaire, c'est un poisson et deux pains
Il salue les gardes avec du sang sur ses mains,
En leur disant "à demain."

Voici donc que la nuit se termine
Il s'habille d'un chiffon, d'une couronne d'épines
Il arrive en retard avec un compère
Le patron leur dit : il faut respecter l'horaire
Au Mont Calvaire.

Voici donc qu'arrive le soir déjà
Au bureau de Ponce Pilate, il s'en va
Le chef lui montre son contrat
Qui expire dans les prochains mois
À cause de la concurrence des christs chinois.

Voici donc qu'arrive le matin de fête
Christ a remis sa couronne sur sa tête
Il est de retour au Mont Calvaire
C'est devenu l'hyper-Calvaire
Ainsi, en ce jour, il fait double fête.

Il arrive au travail et en hâte, ils le clouent
Les mains seulement, le patron a décidé
Depuis ce mois, on réduit les coûts
C'est trop cher de clouer les pieds,
Il faut épargner les clous.

Se termine enfin ce jour de merde
On le descend au bout d'un corde
Il a fait tort à Pilate, il est licencié
Et depuis qu'on l'a viré
Il est mort et ne peut plus ressusciter.

inviata da Marco Valdo M.I. - 4/6/2012 - 16:09


..." e gli operai travolti da omicidio ognor", come ci sta insegnando la moderna, eccellente, laboriosa Emilia.

Gian Piero Testa - 30/5/2012 - 20:45


Avevo segnalato via FB canzone e traduzione al nostro amico greco Yorgos Doultsinos, che così mi ha risposto:

Εκπληκτική έμπνευση Piero, μπράβο στους υπέροχους δημιουργούς και στον Ρικάρντο για την μετάφραση!

"Straordinaria ispirazione, Piero, e un "bravo" agli eccezionali autori e a Riccardo per la traduzione!".

Mi è parso che valesse la pena di farlo sapere a AWS.

Gian Piero Testa - 4/6/2012 - 01:02


Un grazie a Yorgos per le sue parole, ma credo che i ringraziamenti debbano andare tutti ai due autori di questo testo che ritengo straordinario, anche e soprattutto perché si fa amarissima beffa di tutte le "dottrine sociali" e "del lavoro" delle varie chiese e religioni (non soltanto, a mio parere, di quella oggetto specifico di questa canzone). In fondo, se ci pensiamo bene (e non occorrerebbe neanche pensarci a lungo...) quel che hanno fatto tutti 'sti dèi è metterci a sgobbare per ingrassare i vari "principali" in cielo e in terra. Quanto al sottoscritto, mi piacerebbe avere più tempo per dedicarmi a delle traduzioni veramente degne di questo nome; mi metto a fare, invece, delle cose letterali per rendere almeno un po' l'idea di quel che si dice in una data canzone. Ciononostante, spero che una qualche utilità la abbiano.

Riccardo Venturi - 4/6/2012 - 18:23Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org