Language   

Palestina

Frosk
Language: Norwegian

List of versions


Related Songs

"Kråker i lufta"
(Frosk)
Black Rain
(Keane)
Oljevisa
(Frosk)


[1976]
Testo e musica / Tekst og musikk / Lyrics and music / Paroles et musique / Sanat ja sävel: Frosk
[Lis Fjeldly, Sissel Hagen, Alf Henriksen, Sverre Husby, Inger Martinsen, Roald Matsen, Anne Grethe Mårnes, Bjørn Mårnes, Astrid Reksjø, Tom Reksjø]
Album / Albumi: Kråker i lufta

kraaker


Frosk er en visegruppe basert i Horten. Gruppa var aktiv på 1970-og 80-tallet, og igjen fra 2015. De er særlig kjent for sine venstreorienterte standpunkt.

Frosk begynte som en ungdomsaksjon i Horten i 1969 med mål om å gjøre Folkets Hus til et allaktivitetshus. Gruppa ga også ut diktsamlingen Ordfrosk og fanzinen Magasinfrosk. Sistnevnte kom med 15 nummer i løpet av første halvdel av 1970-tallet. I 1973 satt gruppa opp syngespillet Et spill om Horten og i 1976 ga de ut albumet Kråker i lufta på Plateselskapet MAI.

Kråker i lufta har blitt stående igjen som en klassiker og et tidstypisk eksempel på 1970-tallets radikale visebølge. Flere av låtene har gått inn i allsangtradisjonen på den norske venstresiden. Låta Stev, også kjent som Virvelstevet, ble covret på plata En ild for fred og frihet - AUF 75 år i 1978 og igjen av Samvirkelaget i 2007.

Kråker i luftas sosialistiske tekster ble imidlertid for sterk kost for NRK. I forbindelse med en Norge rundt-reportasje om Frosk i 2016 avdekket journalist Morgan Stenmark at eksemplaret i NRKs platearkiv var blitt merket med en advarsel om ikke uten videre å spille plata i statskanalens programmer. I 2013 gjorde Universal Music albumet tilgjengelig på digitale plattformer. LP-en fra 1976 har blitt et samleobjekt.

I 2015 spilte Frosk en serie konserter i hjembyen Horten. Gruppa bestod nå av låtskriver, havnearbeider og kommunestyrerepresentant for Rødt i Horten, Alf Henriksen, komponist og gitarist Tom Reksjø, bassist Marius Reksjø, trommeslager Andreas Bye og fiolinist Hege Rimestad. Bandet har fortsatt å opptre med denne konstellasjonen og har siden spilt på blant annet Vervenfestivalen og Kanalrock.

I 2017 kunngjorde Frosk at de har inngått avtale med Plateselskapet No. 13 om å gi ut et nytt album. Plata ble sluppet høsten 2018.

I Frosk (“ranocchio” in norvegese) sono una band musicale norvegese proveniente dalla città di Horten, nei dintorni di Oslo. La band è stata attiva negli anni '70 e '80 del XX secolo, e si è riformata nel 2015; è particolarmente nota in Norvegia per il suo orientamento all'estrema sinistra.

I Frosk iniziarono non come band musicale, ma come azione collettiva di un gruppo di giovani della città di Horten che, nel 1969, spingeva per trasformare la Folkets Hus cittadina (“casa del popolo”) in centro multiattività (in pratica, in un centro sociale). Il gruppo cominciò con la pubblicazione di una raccolta di poesie, Ordfrosk (qualcosa come “Ranocchio parlante”) e della fanzine Magasinfrosk. Ne furono pubblicati 15 numeri nella prima metà degli anni '70. Nel 1973 il gruppo formò una band musicale con il brano Et spill om Horten (“Suonare per Horten”) e, nel 1976, pubblicò il primo album, Kråker i lufta (“Cornacchie in volo”) presso la casa discografica MAI.

Kråker i lufta è diventato un classico, e un tipico esempio dell'ondata musicale di sinistra radicale negli anni '70. Molti brani dei Frosk sono passati nella tradizione della sinistra norvegese. La canzone Stev, conosciuta anche come Virvelstevet, fu coverata nel disco En ild for fred og frihet – AUF 75 år (“Un fuoco per la pace e per la libertà – 75 anni di AUF”) nel 1978, e di nuovo da Samvirkelaget nel 2007.

Per un certo tempo, i brani di Kråker i lufta furono trasmessi molto spesso dalla NRK, la radio nazionale norvegese. Nel 2016, il giornalista Morgan Stenmark realizzò un reportage sui Frosk (nel frattempo riformatisi) e scoprì che l'esemplare del disco in possesso della NRK era contrassegnato con un avviso di non mandarlo più in onda nei programmi della radio statale. Nel 2013, la Universal Music ha reso di nuovo disponibile il disco in versione digitalizzata. L' LP originale del 1976 è diventato oggetto di collezionismo.

Nel 2015 i Frosk si sono riformati tenendo prima una serie di “concerti storici” nella loro città natale di Horten. La band è formata ora da autori di canzoni, lavoratori portuali e dal rappresentante in consiglio comunale di Rødt, il partito comunista norvegese, Alf Henriksen, a cui si aggiungono il compositore e chitarrista Tom Reksjø, il bassista Marius Reksjø, il batterista Andreas Bye e il violinista Hege Rimestad.

Nel 2017, i Frosk hanno comunicato di aver avviato dei colloqui con la casa discografica No. 13 per l'uscita di un nuovo album, che è uscito nell'autunno del 2018. Si intitola Homo Erectus.
Anti-sionisme er ikke anti-semitisme
Anti-sionisme er anti-imperialisme


I 1947 blei Palestina delt,
det palestinske folket mista halve landet sitt.
FN delte landet, sa: "Jøder har lidd vondt",
"Vi må hjelpe jødene og gi dem eget land".

I 1948 sa sionismen at
det palestinske folket må forlate landet vårt,
massakrer, terror, drap og vold - et folk blei jagd på flukt,
det palestinske folket blei et folk foruten land.

Sionistene sa: "Vi er en rase ren og fin,
Israel er vårt eget lille, rene land".

I 1967 gikk Israel til krig,
erobra svære landområder, Israel var i vekst.
USA og vestens land så stille, rolig på.
Israel er vår venn, strategisk god å ha.

"La Israel få vokse fritt, det trenger jo litt plass",
sa USA og smilte bredt og ga dem våpenhjelp.
"Vi gjør bare jobben vår som verdens politi,
i Midt-Østen er kruttet tørt og olja trenger vi".

Sionistene sa: "Vi er en rase ren og fin,
Israel er vårt eget lille, rene land".

I 1976 vi synger nå vår sang
og veit at Palestinas folk en dag skal vende hjem
fra flyktningeleire, skur av blikk, fra fattigslige telt.
Det palestinske folket har væpna seg til kamp.

Palestinas folk skal feie sionismen vekk,
arabere og jøder skal få bo i samme land (og dyrke samme jord),
imperialismen skal beseires selv om det tar år.
Palestinas folk har reist seg for å reise hjem!

Contributed by Riccardo Venturi - 2019/3/19 - 15:34
Language: Italian

Traduzione italiana / Oversettelse på italiensk / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 19-03-2019 17:04
PALESTINA

L'antisionismo non è antisemitismo
L'antisionismo è anti-imperialismo


Nel 1947 la Palestina fu divisa,
il popolo palestinese perse metà della sua terra.
L'FN divise la terra, e disse: “Gli ebrei hanno sofferto del male,
Dobbiamo aiutare gli ebrei e dar loro la propria terra.”

Nel 1948 il sionismo disse
che il popolo palestinese doveva abbandonare la nostra terra,
massacri, terrore, uccisioni, violenza – un popolo fu cacciato via in fuga,
e il popolo palestinese divenne un popolo senza terra.

I sionisti dicevano: “Siamo una razza pura e bella,
Israele è la nostra piccola terra pura.”

Nel 1967 Israele andò in guerra
per conquistare grossi territori, Israele era in crescita.
Gli USA e i paesi occidentali stettero a guardare zitti e buoni.
Israele era strategica [1], bene tenersela amica.

“Lasciate Israele crescere libera, beh, su, ha bisogno solo di un po' di spazio”,
dicevano gli USA facendo gran sorrisi e aiutandola con gli armamenti.
“Noialtri facciamo solo il nostro lavoro di polizia del mondo,
in Medio Oriente non c'è altro che polvere da sparo secca, e a noialtri ci serve petrolio.”

I sionisti dicevano: “Siamo una razza pura e bella,
Israele è la nostra piccola terra pura.”

Ora nel 1976 cantiamo la nostra canzone
e sappiamo che, un giorno, il popolo palestinese tornerà a casa
dai campi profughi, dalle baracche di lamiera, dalle povere tende.
Il popolo palestinese si è armato per lottare.

Il popolo palestinese spazzerà via il sionismo,
arabi ed ebrei devono poter vivere sulla stessa terra (e coltivarla),
l'imperialismo sarà sconfitto anche se ci vorranno anni.
Il popolo palestinese è insorto per tornare a casa!
[1] Si ricordi che "Israele" è di genere femminile, sia in ebraico che in italiano.

2019/3/19 - 17:04
Language: English

English translation / Oversettelse på engelsk / Traduzione inglese / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös:
Riccardo Venturi, 19-03-2019 18:37
PALESTINE

Anti-Zionism is not anti-semitism
Anti-Zionism is anti-imperialism


In 1947, Palestine was split in two,
the Palestinian people lost half of its land.
FN divided the country and said: “Jews have endured so much evil,
we shall help the Jews and give them their own land.”

In 1948, the Zionists said
the Palestinian people had to leave our own country,
massacres, terror, killing, violence – a people was pushed out and had to run away,
and the Palestinian people turned homeless.

The Zionists said: “We are a fine and pure race,
Israel is our small, pure land.”

In 1967, Israel made a war
to conquer large territories, Israel was growing bigger.
Both US and West countries kept quiet as a mouse,
Israel was strategic, better keeping in friendly terms with it.

“Let Israel grow free, well ok, it just needs some space”,
the US said with big smiles as they shipped weapons in aid.
“We're just doing our job of world cops,
There's only dry gunpowder in Middle East, and we need oil.”

The Zionists said: “We are a fine and pure race,
Israel is our small, pure land.”

Now, in 1976, we are singing our song
and we know the Palestinian people will come back home one day
from refugee camps, from raw plate huts, from poor tents.
The Palestinian people took arms to fight.

The Palestinian people will sweep Zionism away,
Arabs and Jews must be able to live on, and till, the same soil.
Imperialism will be defeated, even though this would take years.
The Palestinian people has risen up to come back home!

2019/3/19 - 18:37
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk oversettelse / Suomennos: Juha Rämö
PALESTIINA

Antisionismi ei ole antisemitismiä.
Antisionismi on anti-imperialismia.

Vuonna 1947 Palestiina jaettiin kahtia
ja Palestiinan kansa menetti puolet maastaan.
YK jakoi maan ja sanoi: »Juutalaiset ovat saaneet kärsiä paljon,
me autamme juutalaisia saamaan oman maansa.«

Vuonna 1948 sionistit sanoivat:
»Palestiinan kansan on lähdettävä meidän maastamme.«
Verilöylyjä, terroria, murhia, väkivaltaa - kansa ajettiin pakosalle,
Palestiinan kansasta tuli maaton kansa.

Sionistit sanoivat: »Me olemme hieno ja puhdas rotu,
Israel on meidän pieni puhtoinen maamme.«

Vuonna 1967 Israel kävi sotaan
valloittaakseen laajoja alueita, kasvaakseen suuremmaksi.
USA ja länsimaat katselivat tapahtunutta vaieten, kaikessa rauhassa.
Israel on meidän ystävämme, strategisesti hyvä ystävä.

»Antaa Israelin kasvaa vapaasti, sehän tarvitsee hieman tilaa«,
USA sanoi ja hymyili leveästi ja antoi auliisti aseapua.
»Me teemme vain työtämme maailmanpoliisina,
Lähi-idässä ruuti on kuivaa, ja me tarvitsemme öljyä.«

Sionistit sanoivat: »Me olemme hieno ja puhdas rotu,
Israel on meidän pieni puhtoinen maamme.«

Nyt, vuonna 1976, me laulamme lauluamme
ja tiedämme, että Palestiinan kansa on jonain päivänä palaava kotiin
pakolaisleireiltään, peltihökkeleistään, surkeista teltoistaan.
Palestiinan kansa on tarttunut aseisiin taistellakseen.

Palestiinan kansa on pyyhkivä sionismin pois.
Arabien ja juutalaisten on voitava elää samassa maassa (ja kyntää samaa maata).
Imperialismi lyödään, vaikka siihen kuluisi vuosia.
Palestiinan kansa on noussut palatakseen kotiin!

Contributed by Juha Rämö - 2019/3/23 - 14:33


PALESTINESI E CURDI: STESSA OPPRESSIONE, STESSA RESISTENZA

(Gianni Sartori)

E' primavera. Riprendono le stragi – di civili soprattutto – ai danni di curdi, palestinesi, adivasi, indios, karen...
E riprendono le danze, le schermaglie dialettiche, le invettive, le accuse di ipocrisia, indifferenza, complicità.
A geometria variabile.
Se fino a non molto tempo fa erano i sostenitori di Teheran e Damasco (rosso-bruni, “campisti”, neostalinisti...) ad accusare i curdi di “collaborazionismo” con gli USA (citando, magari anche a sproposito, una polemica presa di posizione del FPLP), ora tocca a presunti – e non richiesti – sostenitori della causa curda ironizzare sulle dichiarazioni – ovviamente strumentali - di Erdogan a sostegno dei palestinesi.

Preciso che mi riferisco a una - per quanto generica e forse non sempre autentica - “sinistra” che si definisce “antimperialista”. Della destra dichiaratamente neoliberista non intendo proprio occuparmi.

Lo stesso “gioco delle parti” a cui ci era toccato assistere – paradossalmente - all'epoca degli ultimi scioperi della fame di prigionieri politici sia turchi che curdi. Qualcosa che assomigliava più al tifo calcistico che alla solidarietà.
Chi – giustamente informava sulla protesta dei membri di Grup Yorum imprigionati (spesso conclusasi tragicamente) in genere evitava di occuparsi di quella – analoga - dei prigionieri curdi (anche questa spesso destinata a finire tragicamente, magari più sbrigativamente con un suicidio).
Da segnalare invece che proprio una nota militante palestinese (membro del FPLP), Leila Khaled, si era recata a visitare l'ex deputata curda Leyla Guven in sciopero della fame (ma questo non sembrava scalfire le granitiche certezze dei nostrani “campisti” anticurdi).
Un gran casino in cui a rimetterci sono sempre e comunque i popoli oppressi, le nazioni senza stato. Sia quella curda che quella palestinese. Tuttavia, anche se le tortuosità e contraddizioni della Storia sembrano averli relegati in campi contrapposti, a mio avviso tra i due popoli prevalgono ancora sostanziali affinità e analogie. Tra chi appunto subisce sia un'oppressione che una strumentalizzazione allo scopo di mantenerne il dominio. Da parte, rispettivamente, del governo israeliano e di quello turco.
I quali, peraltro, quando necessita, non esitano a collaborare mettendo da parte le divergenze. Non solo le relazioni commerciali – e anche militari – tra i due Stati si mantengono floride e proficue (ancora in dicembre il consigliere presidenziale turco dichiarava a Voice of America che “le industrie della difesa della Turchia e di Israele possono procedere insieme”), ma è anche assai probabile che nel sequestro di Ocalan in Kenia ci sia stato lo zampino del Mossad. Così come nel recente conflitto tra Armenia e Azerbaijan, entrambi – sia Israele che la Turchia – hanno collaborato fornendo mezzi (armi, droni...) e intelligence a quest'ultimo. Tra l'altro, se la cosa era scontata per la Turchia, appariva quantomeno indecente da parte di Israele (viste e considerate le profonde analogie tra il genocidio armeno e quello ebraico). E ricordo che solo i curdi, coerentemente, si erano schierati apertamente con l'Armenia.
E ora? Da che parte si collocano i curdi mentre la prigione a cielo aperto di Gaza viene bombardata e ridotta a un carnaio?

Ovviamente dalla parte di chi – come appunto i palestinesi e i curdi – lotta per la propria stessa sopravvivenza. Ossia dalla parte dell'autodeterminazione dei popoli.
All'opposto di coloro che predicano l'annientamento di un popolo a causa della sua identità etnica o della sua religione.
Purtroppo, come dicevo, la complessità del “groviglio” mediorientale ha generato molta confusione.
Una confusione che può talvolta oscurare un fatto evidente: entrambi, palestinesi e curdi, vengono perseguitati da Stati potenti, bene armati, privi di scrupoli nel proposto di annientarli. Vuoi fisicamente, vuoi politicamente e culturalmente.
Entrambi, palestinesi e curdi, sono sottoposti a quella che possiamo tranquillamente definire “pulizia etnica”. Entrambi subiscono attacchi che lasciano sul terreno decine, centinaia di vittime civili e negli animi dei sopravvissuti lacerazioni e traumi irreparabili. Per non parlare delle norme giuridiche applicate ad hoc o della distruzione dell'ambiente (dal taglio delle piante di ulivo alla privazione dell'acqua) per demolirne la resistenza. Nel caso dei curdi, gli stupri sistematicamente usati come arma (“crimini di guerra” ad ogni effetto).
Entrambi poi, palestinesi e curdi, sottoposti ad un regime di vero e proprio apartheid.

La preannunciata espulsione di famiglie palestinesi da Gerusalemme-Est , aveva fatalmente4 generato le proteste degli interessati e della popolazione palestinese solidale.

Significativo – se vogliamo una conferma di quanto entrambi i popoli stiano combattendo contro la medesima forma di oppressione – il fatto che una delle famiglie che da più tempo resiste alla deportazione porti il nome di El Kurd (nel secolo scorso numerosi curdi avevano raggiunto la Palestina).

Anche in questi giorni il Partito democratico dei popoli (HDP) ha ribadito la sua volontà di “sostenere il popolo palestinese oppresso”, lamentando tuttavia una certa confusione sorta anche tra i curdi. Così come – in parallelo – ha espresso preoccupazione per l'ostilità manifestata da alcune organizzazioni palestinesi nei confronti dei curdi.

In passato le cose apparivano, per quanto drammatiche, più chiare. Erano stati i palestinesi del Fronte popolare per la liberazione della Palestina e del Fronte democratico per la liberazione della Palestina a fornire l'indispensabile addestramento ai membri del PKK sfuggiti alla repressione e alla forca in Turchia. E non pochi curdi erano caduti combattendo a fianco dei palestinesi all'epoca dell'invasione del Libano da parte di Israele nel 1982.

Quanto alla sospetta (interessata?) solidarietà espressa talvolta da parte israeliana nei confronti dei curdi, non dimentichiamo che in realtà è rivolta più che altro ai curdi “moderati” del PDK di Barzani (ossia al Kurdistan “iracheno”), non certo a quelli del PKK considerati alla stregua di “terroristi”.

Da un certo punto di vista quindi Erdogan e Netanyahu si equivalgono, sono speculari. Qualsiasi cosa la Turchia vada rinfacciando a Israele per la sua politica repressiva – al limite del genocidio – contro i palestinesi, può essere rinviata a Erdogan nei confronti dei curdi.

A scanso di equivoci, ma non dovrei neanche dirlo, non nutro nessunissima simpatia per Hamas (così come per ogni fondamentalismo religioso o per chi crede di potersi liberare riproducendo le categorie dell'oppressione, del dominio). Tuttavia non posso dimenticare come questa sia sorta e come sia stata utilizzata per screditare e dividere l'OLP. Fermo restando che la lotta del popolo palestinese è anteriore di decenni alla nascita di tale organizzazione e comunque la trascende. Così come il suo diritto all'autodeterminazione.

Gianni Sartori

Gianni Sartori - 2021/5/16 - 19:51Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org