Language   

Languages: Hebrew, Aramaic


List of versions


Related Songs

חַד גַּדְיָא
(Anonymous)
גוטער זכרון
(Chava Alberstein / חוה אלברשטיין)
Un capretto [Dona, dona]
(Herbert Pagani)


Khad gadyà
[1989]
Versi in parte della tradizione ebraica (originariamente in aramaico), in parte originali di Chava Alberstein.
Musica tradizionale ebraica, per intenderci, quella della cantilena-filastrocca “Alla fiera dell’est” di Angelo Branduardi (1976), che è per l’appunto ispirata al “חד גדיא / Khad Gadya”, canto intonato durante il Pesach, la Pasqua ebraica.
Nell’album di Chava Alberstein intitolato “לונדון” (“London”), 1989.
Nella colonna sonora del film intitolato “Free Zone” diretto nel 2005 dal regista israeliano Amos Gitai.
Testo trovato su questo sito portoghese
Interpretata anche dal Rana Choir, coro di donne israeliane e palestinesi di Jaffa.

London<br />
{{upl/Free_Zone_0_affiche.jpg r0 Free ZoneDurante la prolungata e sanguinosa occupazione israeliana del Libano meridionale (durata 18 anni, dal 1982 al 2000) e all’inizio della Prima Intifada palestinese, Chava Alberstein riscrisse questo che è uno dei canti più amati dagli ebrei. Nella versione della cantautrice israeliana la filastrocca dello Khad Gadya – solo apparentemente spensierata, che racconta invece simbolicamente la storia delle dominazioni succedutesi nella terra d’Israele - diventa una denuncia del ciclo interminabile di violenza e terrore in Medio Oriente, con la voce della Alberstein che diventa via via più intensamente drammatica per stigmatizzare l’ingiustizia dell’occupazione israeliana in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.

Inutile dire che lo Khad Gadya di Chava Alberstein fu bandito da ogni trasmissione in Israele.
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
קנה אבינו גדי בשני זוזים
כך מספרת ההגדה

בא החתול וטרף את הגדי
גדי קטן גדי לבן
ובא הכלב ונשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואי מזה הופיע מקל גדול
שחבט בכלב שנבח בקול
הכלב שנשך את החתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואז פרצה האש ושרפה את המקל
שחבט בכלב המשתולל
שנשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ובאו המים וכיבו את האש
ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ובא השור ושתה את המים
שכיבו את האש ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ובא השוחט ושחט את השור
ששתה את המים
שכיבו את האש ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

ובא מלאך המוות והרג את השוחט
ששחט את השור ששתה את המים
שכיבו את האש ששרפה את המקל
שחבט בכלב שנשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ומה פתאום את שרה חד גדיא?
אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא
ומה השתנה לך, מה השתנה?
אני השתניתי לי השנה.

ובכל הלילות , בכל הלילות,
שאלתי רק ארבע קושיות.
הלילה הזה יש לי עוד שאלה:
עד מתי יימשך מעגל האימה

הלילה הזה יש לי עוד שאלה
עד מתי יימשך מעגל האימה
רודף ונרדף, מכה ומוכה
מתי ייגמר הטירוף הזה?

ומה השתנה לך , מה השתנה?
אני השתניתי לי השנה.

הייתי פעם כבש וגדי שלו
היום אני נמר וזאב טורף.
הייתי כבר יונה , הייתי צבי,
היום איני יודעת מי אני.

דזבין אבא בתרי זוזי,
חד גדיא , חד גדיא.
קנה אבינו גדי בשני זוזים
שוב מתחילים מהתחלה

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/10/13 - 10:24
Language: Hebrew

Trascrizione del testo ebraico in caratteri latini
Romanized Hebrew lyrics
Di Riccardo Venturi, 14 ottobre 2014

Nota. Il testo traslitterato indica gli accenti tonici, l'apostrofo la "ayn". La "he" finale, che in ebraico non si pronuncia mai e serve solo per indicare una vocale finale ("a" o "e", ma quasi sempre "a"), non è segnata (è lei la responsabile dei "mostri" tipo "Deborah" o "Sarah").
KHAD GADYA

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.
Kanà avìnu gdi bishnèi zuzìm
khokh mesofèret hehagadà.

Ba hakhatùl vetaràf et hagdì
gdi katàn, gdi lavàn.
Uvà hakèlev venashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì.

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.

Veì mizè hofì'a makèl gadòl
shekhàvat bakèlev shenavàkh bekòl
hakèlev shenashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì.

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.

Veàz partsà haèsh vesarfà et hamakèl
shekhavàt bakèlev hamishtolèl
shenashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì.

Dàzvin abà bitrèi zuzèi,
khad gadyà, khad gadyà.

Uvàu hamàyim vekìvu et haèsh
shesarfà et hamakèl
shekhavàt bakèlev shenashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì.

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.

Uvà hashòr veshatà et hamàyim
shekìvu et haèsh shesarfà et hamakèl
shekhavàt bakèlev shenashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì.

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.

Uvà hashòkhet veshàkhat et hashòr
sheshatà et hamàyim
shekìvu et haèsh shesarfà et hamakèl
shekhavàt bakèlev shenashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì

Uvà malàkh hamàvet vehàrag et hashòkhet
sheshàkhat et hashòr sheshatà et hamàyim
shekìvu et haèsh shesarfà et hamakèl
shekhàvat bakèlev shenashàkh lakhatùl
shetaràf et hagdì sheavìnu hevì.

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.

Vemà pitòm at sharà khad gadyà
avìv od lo higìa ufèsakh lo ba?
Vemà hishtàna lakh, ma nishtàna?
Anì hishtanèti li hashanà.

Ubkhòl halèylot, bkhol halèylot
shaàlti rak àrba kushiyòt,
halàyla hazè yesh li od sheelà:
ad matàyi yimashèkh maagàl haimà?

Halàyla hazè yesh li od sheelà:
ad matàyi yimashèkh maagàl haimà?
Ròdef unirdàf, makè umukè
matàyi yigamèr haterùf hazè?

Ma hishtanà lakh, ma nishtanà?
Anì hishtanèti li hashanà.

Hayìti pa'àm kèves ugdì shalèv,
hayòm anì namèr uzeèv torèf
hayìti kvar yonà vehayìti tsvi,
hayòm eyinì yodàat mi anì.

Dàzvin àba bìtrei zùzei,
khad gadyà, khad gadyà.
Kanà avìnu gdi bishnèi zuzìm
veshùv matkhilìm mehatkhalà.

2014/10/14 - 06:10
Language: Italian

Traduzione italiana integrale di Riccardo Venturi
14 ottobre 2014

Quattro parole del traduttore. L'originale del Khad gadya è interamente in aramaico antico, e non c'è da stupirsene: l'aramaico era la vera lingua d'uso in tutta la Palestina, e sono in aramaico antico intere parti della Bibbia e la preghiera del Qaddish. Del resto, l'aramaico classico è assai poco dissimile dall'ebraico. In questa canzone il testo aramaico è usato nel titolo e nel ritornello, il resto è in ebraico moderno. Khad gadyà significa "un capretto": ve lo ricordate dove lo avevamo già incontrato, un capretto, a cura dell'ebreo Herbert Pagani? Più che avere "ispirato" Branduardi per la "Fiera dell'Est", beh, mi sembra che la canzoncina del menestrello ne sia la traduzione pedissequa, e con la stessa musica; tutt'altra cosa, la canzone di Chava Alberstein. Alcuni chiarimenti: ho riportato la traslitterazione del titolo in "Khad gadya", non mi piace quel "ch" tedeschizzante che, poi, potrebbe far pensare che si pronunci "ciàd" o "shad" (è invece una forte "h" aspirata). Gli zuzim (plurale di zuz erano antiche monete ebraiche d'argento in uso in epoca romana, e la cosa deve far meditare sull'antichità dello Had gadya. Il termine è di origine accadica (assiro-babilonese): deriva da zâzu "metà". La Haggadà (lett. "racconto") è invece una particolare forma di narrazione usata nel Talmud e nella liturgia ebraica. Particolarmente nota la Haggadà di Pesàkh (Pasqua), associata al Sedèr, la cena rituale: durante il pasto si legge la Haggadà (racconto) della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Chiudo con una curiosità: nello slang yiddish, khad gadyà significa "avanzo di galera". [RV]
UN CAPRETTO

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto
Nostro padre lo comprò per due zuzim,
così dice la Haggadà.

È venuto il gatto e ha mangiato il capretto,
il capretto piccolo, il capretto bianco,
è venuto il cane e ha morso il gatto
che si era divorato il capretto
che nostro padre aveva portato.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto

Allora è venuto un grosso bastone,
il cane ha abbaiato e lui lo ha battuto,
il cane ha morso il gatto
che si era divorato il capretto portato da nostro padre.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto

E allora è venuto il fuoco
e ha bruciato il bastone
che aveva battuto il cane furioso
che aveva morso il gatto
che si era divorato il capretto
che nostro padre aveva portato.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto

E allora è venuta l'acqua e ha spento il fuoco
che aveva bruciato il bastone
che aveva battuto il cane che aveva morso il gatto
che si era divorato il capretto portato da nostro padre.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto

E allora è venuto il toro e ha bevuto l'acqua
che aveva spento il fuoco
che aveva bruciato il bastone
che aveva battuto il cane che aveva morso il gatto
che si era divorato il capretto portato da nostro padre.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto

E allora è venuto il macellaio e ha macellato il toro
che aveva bevuto l'acqua
che aveva spento il fuoco
che aveva bruciato il bastone
che aveva battuto il cane che aveva morso il gatto
che si era divorato il capretto portato da nostro padre.

E allora è venuto l'Angelo della Morte e ha ucciso il macellaio
che aveva macellato il toro
che aveva bevuto l'acqua
che aveva spento il fuoco
che aveva bruciato il bastone
che aveva battuto il cane che aveva morso il gatto
che si era divorato il capretto portato da nostro padre.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto

E perché ti metti cantare "Un capretto"
se la primavera ancora non è arrivata, e neppure Pasqua?
E che cosa è cambiato per te, che cosa è cambiato?
Io sono cambiata quest'anno.

E ogni notte, tutte le notti
mi son fatta solo quattro domande.
Stanotte ho un'altra domanda:
quanto durerà il ciclo dell'orrore?

Stanotte ho un'altra domanda:
quanto durerà questa follia?
Cacciare e essere cacciati, colpire e essere colpiti,
quando finirà questa follia?

Che cosa è cambiato per te, che cosa è cambiato?
Io sono cambiata quest'anno.

Una volta ero una pecora e un tranquillo capretto,
ora sono una tigre e un lupo predatore.
Ero una colomba, ero un cerbiatto,
oggi non so chi sono.

Mio padre mi comprò per due zuzim
un capretto, un capretto.
Nostro padre lo comprò per due zuzim
e si ricomincia daccapo.

2014/10/14 - 03:36
Languages: Arabic, Hebrew

La versione in ebraico e arabo cantata dal Rana Choir

Hebrew version: Chava Alberstein
Arabic translation: Yusef Asfour & Shireen Daniel
דזַבִּין אַבָּא בִּתרֵי זוּזֵי
חד גדיא חד גדיא
ابونا اشترا جدي بقرشين.
هاي القصة يا نور العين .

בא החתול וטרף את הגדי
גדי קטן גדי לבן
בא הכלב ונשך לחתול
שטרף את הגדי
שאבינו הביא.

דזַבִּין אַבָּא בִּתרֵי זוּזֵי
חד גדיא חד גדיא

اجا الخيزران وضرب الكلب
اللي عض القط
اللي ببطنه الجدي اللي ابونا اشتراه .

ابونا جاب بقرشين.
جدي عمره يومين .

ואז פרצה האש
ושרפה את המקל
שחבט בכלב
שנשך לחתול
שטרף את הגדי
שאבינו הביא.

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא.

اجت المي وطفت النار
اللي حرقت الخيزران
اللي ضرب الكلب
اللي عض القط
اللي ببطنه الجدي اللي ابونا اشتراه .

ابونا جاب ابقرشين
.جدي عمره يومين

בא השור ושתה את המים
שכיבו את האש
ששרפה את המקל
اللي ضرب الكلب
اللي عض القط
اللي ببطنه الجدي اللي ابونا اشتراه .

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא.

اجا الجزار ودبح الثور
ששתה את המים
اللي طفت النار
ששרפה את המקל
اللي ضرب الكلب
שנשך לחתול
اللي ببطنه الجدي اللي ابونا اشتراه .

ובא מלאך המוות והרג את השוחט
اللي دبح الثور
ששתה את המים
اللي طفت النار
ששרפה את המקל
اللي ضرب الكلب
שנשך לחתול
שטרף את הגדי שאבינו הביא.

ابونا جاب ابقرشين
جدي عمره يومين

בכל הלילות בכל הלילות
שאלתי רק ארבע קושיות
הלילה הזה יש לי עוד שאלה
עד מתי יימשך מעגל האימה?
الليله عندي كمان سوأَل
الى متى هذا العدأ؟
لاحق وملحوق ضارب ومضروب
ايمتى بيخلص ها لجنون ؟
רודף ונרדף מכה ומוכה
מתי ייגמר הטירוף הזה?
ומה השתנה לך מה השתנה?
אני השתניתי לי השנה
הייתי פעם כבש וגדי שליו
היום אני נמר וזאב טורף
הייתי כבר יונה והייתי צבי
היום איני יודעת מי אני

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
ابونا جاب ابقرشين
ושוב מתחילים מהתחלה.

Contributed by Idan Toledano - 2017/3/2 - 23:20


E' stato rimesso in sesto il testo originale ebraico, che era pieno di errori di ortografia e aveva parole tralasciate; tutto (trascrizione compresa) è stato ricontrollato più volte all'ascolto. Un altro problema riguardava le divisioni tra le strofe, che pure erano errate. La trascrizione è stata fatta secondo i criteri usati in questo sito ed è basata rigorosamente sull'ebraico moderno, in quanto la canzone è in ebraico moderno. Bandite quindi tutte le "h" finali; se la canzone è stata bandita in Israele, noialtri qua la rimettiamo a puntino. Anche e soprattutto per fargli un dispetto.

Riccardo Venturi - 2014/10/14 - 06:16


Grazie Riccardo, grande lavoro e in men che non si dica.
La canzone di Chava Alberstein, che ora riesco ad apprezzare molto meglio nella tua chiara traduzione, è davvero molto bella, intensa, fortemente provocatoria, intollerabile per un ortodosso, e pone delle domande eterne, e non solo agli ebrei ed agli israeliani.
Penso che l'opera di questa artista vada scandagliata meglio... Oltre tutto è da ormai 50 anni sulle scene e chissà quanti altri tesori come questo avrà creato...

Bernart Bartleby - 2014/10/14 - 09:28Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org