Language   

Cantone pro Rosa, promissa isposa de gherra

Frantziscu Màsala / Francesco Masala
Language: SardinianCussa, chi bois bidides, bona zente,
intro sa cheja de Arasolè,
cun sa candela in manu,
est Rosa Fae, sa promissa isposa
de Sciarlò, su soldadu, mortu in gherra
dae vint’annos.
Sciarlò, cando fit biu,
faghiat su fraigamuru,
bè… a la narrer franca… su dischente,
ca fit bonu ma iscimpru.
Cando sos fraigamuros
beros, mastros de muru,
dae subra su palcu, tzerriaian:
«Sciarlò, calchina!»,
issu attiat cimentu;
si li tzerriaian:
«Sciarlò, cimentu!»,
issu attiat calchina.
E àtteras cosas gai.
No diventeit mai «mastru de muru»,
ma totu cantos li cheriamus bene,
ca fit iscimpru ma bonu.
Pro cussu si ch’est mortu,
comente unu piogu,
brinchende subra una mina,
addae, in terra ’e Russia.
Sun passados vint’annos,
ma Rosa, fittiana,
est sa promissa isposa de Sciarlò,
pudda muda e fidele.
Miràdela, mirade, bona zente,
cun sa candela in manu,
sicca, groga, runzosa,
una bajana viuda.
Chena nisciunu dùbiu,
Rosa ch’at sistemadu
Sciarlò in Paradisu.
E, in chelu, segundu Rosa,
Sciarlò est diventadu
unu «mastru de muru»
e at fraigadu, in vint’annos, una domo
pro sa pramma dorada, sa fidele
promissa isposa Rosa,
una domo chepparis
a su Palatu ’e Donna Filiana,
sa ricca proprietària ’e Arasolè,
cun s’appusentu mannu,
ruju e biaittu,
e unu lettu mannu de isposos,
cun sa fressada manna,
ruja e biaitta,
pro sa pramma dorada, sa fidele
promissa isposa Rosa.
Dae vint’annos, donzi notte,
s’impromissa isposa Rosa
che ponet intro unu bàntzigu
su fizu de Sciarlò,
fattu de istratzos,
dae vint’annos, donzi notte,
cun sa cara ’e arveghe macca,
subra su bàntzigu cantat
bélidos de anninnia.


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org