Lingua   

Cantone pro Serafina, viuda de gherra

Frantziscu Màsala / Francesco Masala
Lingua: SardoCusta est Serafina, imbenugiada
intro sa cheja de Arasolè
addainanti a su candelarzu
de su maridu mortu in gherra.
Vint’annos sun passados:
betza, pilosa, runzosa,
cun ojos mannos de acca,
no at oza de iscultare
sa préiga de Preìderu Fele
chi contat sas feridas
de Cristos in Calvàriu:
cussas de su maridu
nemos las at contadas.
Vint’annos sun passados, una die
sa tràntula niedda
li mossigheit su coro:
su maridu, Efìsiu,
su forte frailarzu ’e Arasolè,
cun cartulina ruja
est partidu soldadu,
malefadadu, erme, impiastru,
petza ’e pê piogosa
del Signor Generale,
e si ch’est mortu
intro una trincea, laribiancu,
in manu de sa nie e de su entu,
addae, in terra ’e Russia.
Subra su coro sou, nieddu e pilosu,
como b’est un’àrvure bianca.
E como Serafina
est addainanti a una candela atzesa,
pro contu ’e su maridu,
intro sa cheja de Arasolè.
Accurtzu at su fizu,
nieddu, forte, pilosu,
che-i su babbu, bonànima:
at vint’annos,
propriu s’edade giusta
pro fagher su soldadu.
Serafina lu mirat
cun ojos mannos de acca.
Totu l’ischimus in bidda,
Serafina, dae vint’annos,
no at àtteru in conca,
unu tzou cravadu in su cherveddu:
sa cartolina ruja.
Pro unu nudda naschet una gherra,
sa vida est caporale:
benit un’àttera gherra
e un’àttera cartulina ruja
si che leat su fizu.


Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org